top of page

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม SDGs 17 ข้อ จากองค์การสหประชาชาติ

MA-CDfinal.gif
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบัติการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 25.

"หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส" (CSR SENIOR) ประจำปี 2567

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดอบรม

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ระดับอาวุโส" (CSR SENIOR) ประจำปี 2567

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2567

อบรม : วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2567

สถานที่อบรม : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย

อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประเมินผล (สอบสัมภาษณ์) : วันที่ 18 กันยายน 2567

สถานที่ประเมินผล (สอบสัมภาษณ์) :

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าสมัครอบรมและประเมินผล (สอบสัมภาษณ์) :

15,000 บาท / คน

สมัครอบรม : https://forms.gle/7mTSCZ1vSw5Qwb2z6

รายละเอียดหลักสูตร : https://www.psds.tu.ac.th/short-training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร.080-289-8191 (เพ็ญจันทร์) ,089-684-6569 (ศรีสุข)

e-mail : training@psds.tu.ac.th

ข่าวสารวิทยาลัย 

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก"

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองประธานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

“เราทั้งหลายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ก่อตั้งขึ้นในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย ดังที่เราเห็นกัน พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในทุกสาขาอย่างมากมาย จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์ลำดับที่ห้าแห่งราชอาณาจักรภูฏาน”

 

อ่านต่อ

"หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)

และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุน (SROI) รุ่นที่ 2/2567"

หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)

และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุน (SROI) รุ่นที่ 2/2567

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2567

อบรม : วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567

ค่าสมัครอบรม : 9,900 บาท / คน

สถานที่อบรม : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมัครอบรม : https://forms.gle/T9Yj3utipg5U5wpx5

รายละเอียดหลักสูตร : https://www.psds.tu.ac.th/short-training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร.080-289-8191 (เพ็ญจันทร์) ,089-684-6569 (ศรีสุข)

e-mail : training@psds.tu.ac.th

 

PR CSR Senior.png
448812292_1004474271049514_4945461629388244831_n.jpg
Poster PR รุ่นที่ 2.2567 - 9 และ 10 กรกฎาคม 67.png

ปรัชญา

“สันติประชาธรรม นำสู่การพัฒนาที่เป็นธรรม และยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมแ่ละยั่งยืนของประชาคมโลก”

“Leading academic Institution of development studies for equitable and sustainable global society”

IMG_20211230_133045.jpg

สร้างผู้นำที่มีอุดมคติ

Social change agent

สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Creative Thinking

คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

Corporate Social Responsibility

สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

Social Enterprise

สร้างความพร้อมให้นิสิตและบัณฑิต ประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม

Volunteer Leadership

มุ่งเน้นบัณฑิตสู่การเป็นผู้นำงานอาสาสมัคร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัย

Puey Ungphakorn School of Development Studies

รูปนักศึกษาในห้องเรียน 1.1.jpg
รูปบรรยายบนเวที.jpg

หลักสูตรการศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท 

บริการวิชาการ

จัดบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบ

การสัมมนา ประชุม อบรม การให้คำปรึกษา การประเมินผล บริการการวิจัย การจัดทำโครงการนำร่อง ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

อย่างหลากหลาย

"ชีวิตในรั้ววิทยาลัย"

Student life

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย เป็นบทความของนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ได้เขียนเล่า

เรื่องราว ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ

ติดต่อเรา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ศูนย์ประสานงาน) 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง,

เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200

Tel: (+66) 02 564 4440-79 ต่อ 1321

Fax: (+66) 

Tel: (+66) 2613-3604  

Fax: (+66) 2613-3605

เบอร์โทรติดต่อภายใน (รังสิต 82)

งานธุรการและสารบรรณ                    1321                  

หลักสูตรปริญญาตรี                           1046

ฝ่ายกิจการนักศึกษา                           1046

หลักสูตรปริญญาตรี SC3                    6808

หลักสูตรปริญญาโท                            1046 

งานวิจัย                                             -

งานบริการวิชาการ                              -

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    -

เลขานุการวิทยาลัย                             1328

เบอร์โทรติดต่อภายใน (ท่าพระจันทร์ 81)

งานธุรการและสารบรรณ                     3604

เลขานุการวิทยาลัย                               3609

ห้องนักวิชาการศึกษา หลักสูตร ป.โท      3610

อีเมลงานส่วนกลางของวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     pr@psds.tu.ac.th

งานบุคคล                                            hr@psds.tu.ac.th

ติดต่อวิทยาลัย                                      contact@psds.tu.ac.th

งานบริการวิชาการ                                as@psds.tu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี                              ba@psds.tu.ac.th

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา                            ma@psds.tu.ac.th

งานกิจการนักศึกษา                              sa@psds.tu.ac.th

   ขอให้ท่านได้เป็น “พูนดิน” ที่อุดม      ยังประโยชน์ให้ชีวิตผู้อื่นและสังคมเติบโต งดงามต่อไป ดั่งชื่อและปณิธานของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล - 2 ตัดภาพ.jpg
bottom of page