top of page

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม SDGs 17 ข้อ จากองค์การสหประชาชาติ

AW POSTER ป.โท2566_RGB.jpg

    "วิทยาลัยฯ ประชุมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ       หารือแนวทางการพัฒนารายวิชา ESG101 ที่นำแนวคิดในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

 

คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ วิทยาลัยฯเข้าพบผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน และทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายวิชา ESG101 ที่นำแนวคิดในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน​ เพื่อให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเรียนรู้ และตระหนักรู้ บริบทของการ พัฒนาในฐานะของการเป็นพลเมืองของโลกที่มีความรับผิดชอบ และนำสู่ความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองสามารถมีต่อองค์กร ตลอดจนในทุกภาคส่วนของสังคมและประขาคมโลกต่อไป

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 701 อาคาร B

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวสารวิทยาลัย 

"วิทยาลัยฯ จัดอบรม หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)"

วิทยาลัยฯ จัดอบรม หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566

อบรม : วันที่ 22-23 มีนาคม 2566

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ : 9,900 บาท / คน

สถานที่อบรม : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมัครอบรม : https://forms.gle/QfYD8NCEzvFQhhnR6

รายละเอียดหลักสูตร : https://www.psds.tu.ac.th/short-training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร.080-289-8191 (เพ็ญจันทร์) ,089-684-6569 (ศรีสุข)

e-mail : training@psds.tu.ac.th

ปฐมนิเทศ.jpg
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา.jpg
319157678_679405240491604_4805767494489856160_n.jpg
CSR รุ่น 1.jpg
SROI ปี 2566.png

ปรัชญา

“สันติประชาธรรม นำสู่การพัฒนาที่เป็นธรรม และยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมแ่ละยั่งยืนของประชาคมโลก”

“Leading academic Institution of development studies for equitable and sustainable global society”

IMG_20211230_133045.jpg

สร้างผู้นำที่มีอุดมคติ

Social change agent

สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Creative Thinking

คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

Corporate Social Responsibility

สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

Social Enterprise

สร้างความพร้อมให้นิสิตและบัณฑิต ประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม

Volunteer Leadership

มุ่งเน้นบัณฑิตสู่การเป็นผู้นำงานอาสาสมัคร

"วิทยาลัยฯ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดอบรม

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

ระดับทั่วไป รุ่นที่ 1/ 2566​"

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดอบรม

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

ระดับทั่วไป รุ่นที่ 1/ 2566

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2566

อบรมและทดสอบ : วันที่ 26-28 เมษายน 2566

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ : 6,900 บาท / คน

สถานที่อบรม : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมัครอบรม : https://forms.gle/GD4EfQbUqjsiqYXT9

รายละเอียดหลักสูตร : https://www.psds.tu.ac.th/short-training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร.080-289-8191 (เพ็ญจันทร์) ,089-684-6569 (ศรีสุข)

e-mail : training@psds.tu.ac.th

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัย

Puey Ungphakorn School of Development Studies

132430845_1355347474815629_6243638605193

หลักสูตรการศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร 

บริการวิชาการ

จัดบริการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบการสัมมนา ประชุม อบรม การให้คำปรึกษา การประเมินผล บริการการวิจัย การจัดทำโครงการนำร่อง ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างหลากหลาย

"ชีวิตในรั้ววิทยาลัย"

Student life

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย เป็นบทความของนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ได้เขียนเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ

ติดต่อเรา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ศูนย์ประสานงาน) 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง,

เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200

Tel: (+66) 02 564 4440-79 ต่อ 1321

Fax: (+66) 

Tel: (+66) 2613-3604  

Fax: (+66) 2613-3605

เบอร์โทรติดต่อภายใน (รังสิต 82)

งานธุรการและสารบรรณ                    1321                  

หลักสูตรปริญญาตรี                            

ฝ่ายกิจการนักศึกษา                           

หลักสูตรปริญญาตรี SC3                    6808

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต            

หลักสูตรปริญญาโท                             

งานวิจัย                                             

งานบริการวิชาการ                              

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    

เลขานุการวิทยาลัย                             1328

เบอร์โทรติดต่อภายใน (ท่าพระจันทร์ 81)

งานธุรการและสารบรรณ                     3604

เลขานุการวิทยาลัย                               3609

ห้องนักวิชาการศึกษา หลักสูตร ป.โท      3610

อีเมลงานส่วนกลางของวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     pr@psds.tu.ac.th

งานบุคคล                                            hr@psds.tu.ac.th

ติดต่อวิทยาลัย                                      contact@psds.tu.ac.th

  • facebook

"ต้องบ่มเพาะนักศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ เอาความรู้ที่มีมาบูรณาการ ดังนั้นจะทำงานกับเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายด้านอาสาสมัครในประเทศไทย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  เครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงเครือข่ายระดับนานาชาติ อย่างกว้างขวางขึ้น ต้องการฝันเห็นภาพเครือข่ายเหล่านั้น ให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปทำงาน เข้าไปเรียนรู้จากของจริง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูปคณบดี ใช้รูปนี้.jpg
bottom of page