วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม SDGs 17 ข้อ จากองค์การสหประชาชาติ

PSDS Admission!! 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่

  • Facebook Social Icon

ข่าวสารวิทยาลัย 

สรรหาคณบดี10.png
ปฐมนิเทศ.jpg
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา.jpg

วิทยาลัย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดอบรม 3 หลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

และวิทยาลัย เปิดหลักสูตรใหม่ SIA & SROI

สมัครอบรมออนไลน์ https://www.psds.tu.ac.th/short-training

วิทยาลัย ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

"รองศาสตราจารย์"

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2563

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก"

รูปแนวตั้ง.jpg
153149505_4233792329967232_2900421134791
142508025_1378809685802741_1195875618238

ปรัชญา

“ให้โอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษา เคารพความแตกต่าง สร้างจิตสำนึกอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม”

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)”

สร้างผู้นำที่มีอุดมคติ

Social change agent

สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Creative Thinking

คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

Corporate Social Responsibility

สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

Social Enterprise

สร้างความพร้อมให้นิสิตและบัณฑิต ประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม

Volunteer Leadership

มุ่งเน้นบัณฑิตสู่การเป็นผู้นำงานอาสาสมัคร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัย

Puey Ungphakorn School of Development Studies

132430845_1355347474815629_6243638605193

หลักสูตรการศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร 

บริการวิชาการ

จัดบริการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบการสัมมนา ประชุม อบรม การให้คำปรึกษา การประเมินผล บริการการวิจัย การจัดทำโครงการนำร่อง ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างหลากหลาย

"ชีวิตในรั้ววิทยาลัย"

Student life

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย เป็นบทความของนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ได้เขียนเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ

"ต้องบ่มเพาะนักศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ เอาความรู้ที่มีมาบูรณาการ ดังนั้นจะทำงานกับเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายด้านอาสาสมัครในประเทศไทย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  เครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงเครือข่ายระดับนานาชาติ อย่างกว้างขวางขึ้น ต้องการฝันเห็นภาพเครือข่ายเหล่านั้น ให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปทำงาน เข้าไปเรียนรู้จากของจริง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูปคณบดี ใช้รูปนี้.jpg

ติดต่อเรา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ศูนย์ประสานงาน) 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง,

เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200

Tel: (+66) 2564-4440 ถึง 59 : ต่อ 1321 

Fax: (+66) 2564-4429

Tel: (+66) 2613-3604  

Fax: (+66) 2613-3605

เบอร์โทรติดต่อภายใน (รังสิต 82)

งานธุรการและสารบรรณ                     1321

หลักสูตรปริญญาตรี                            1044

ฝ่ายกิจการนักศึกษา                           6808

หลักสูตรปริญญาตรี SC3                    6808

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต            1046

หลักสูตรปริญญาโท                             1046

งานวิจัย                                             1037

งานบริการวิชาการ                              1033

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    1330

เบอร์โทรติดต่อภายใน (ท่าพระจันทร์ 81)

งานธุรการและสารบรรณ                     3604

หัวหน้างานวิชาการ                              3609

ห้องนักวิชาการศึกษา หลักสูตร ป.โท      3610

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562