วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม SDGs 17 ข้อ จากองค์การสหประชาชาติ

PSDS Admission!! 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

ทั้งหมด 3 รอบ !!!รอบที่ 1 ,3 และ 4

ติดต่อสอบถามได้ที่

  • Facebook Social Icon

ข่าวสารวิทยาลัย 

สรรหาคณบดี10.png
ปฐมนิเทศ.jpg
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา.jpg

วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

ระดับทั่วไป ระหว่างวันที่

25-27 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องสัมมนาไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ "รางวัลสันติประชาธรรม" สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ 

ครั้งที่ 2/2563

      สอบถามเพิ่มเติม

02-5644440-79 ต่อ 1321

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมแล
1.jpg
โปสเตอร์ ประกาศรายชื่อข้อเขียน.jpg

ปรัชญา

“ให้โอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษา เคารพความแตกต่าง สร้างจิตสำนึกอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม”

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)”

สร้างผู้นำที่มีอุดมคติ

Social change agent

สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Creative Thinking

คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

Corporate Social Responsibility

สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

Social Enterprise

สร้างความพร้อมให้นิสิตและบัณฑิต ประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม

Volunteer Leadership

มุ่งเน้นบัณฑิตสู่การเป็นผู้นำงานอาสาสมัคร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัย

Puey Ungphakorn School of Development Studies

IMG_8693.JPG

หลักสูตรการศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร 

บริการวิชาการ

จัดบริการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบการสัมมนา ประชุม อบรม การให้คำปรึกษา การประเมินผล บริการการวิจัย การจัดทำโครงการนำร่อง ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างหลากหลาย

"ชีวิตในรั้ววิทยาลัย"

Student life

ชีวิตในรั้ววิทยาลัยฯ เป็นบทความของนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ได้เขียนเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ

PueyUngphakorn Rural Development Network                                  (PURDNet)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชนบท และการขจัดความยากจนจัดตั้งเครือข่าย PueyUngphakorn Rural Development NetworkหรือPURDNet ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในเอเชีย เครือข่ายPURDNetจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิชาการ เอ็นจีโอ และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนถึงปัญหา และอุปสรรคในการขจัดความยากจน รวมไปถึงการทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งในแง่วิชาการ และผลักดันในแง่การปฏิบัติการ ทั้งนี้เครือข่ายได้เปิดรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และนักวิชาการจากทั่วโลก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเริ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม อย่างเช่น การจัดสัมมนา เสวนา เพื่อถกกันปัญหาความยากจนอยู่เป็นระยะ และยังมีบทความวิชาการจากหลากหลายประเทศร่วมกันเผยแพร่ โดยมิได้จำกัดเพียงแต่นักวิชาการ แต่NGOsหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้ามาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาและขจัดความยากจนได้ด้วย โดยเป็นเครือข่ายที่เปิดกว้างสำหรับสมาชิก และหวังว่าวันหนึ่งจะได้เห็นคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

"ทั้งเรื่องของชุมชน และเรื่องสิ่งแวดล้อมปรากฏอยู่ในปฏิทินแห่งความหวังของท่านอาจารย์ป๋วย ท่านอยากที่จะให้มีอาหารการกินที่ดี สะอาด ปลอดภัย ไม่อยากตายด้วยพิษทางอากาศ พิษทางน้ำ อยากจะมีอากาศบริสุทธิ์ อยากจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ สิ่งเหล่านี้เชื่อว่า สักวันคงเห็น"

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IMG_0035_edited.jpg

ติดต่อเรา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ศูนย์ประสานงาน) 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง, เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200

Tel: (+66) 2564-4440 ถึง 59 : ต่อ 1321 

Fax: (+66) 2564-4429

Tel: (+66) 2613-3604  

Fax: (+66) 2613-3605

เบอร์โทรติดต่อภายใน (รังสิต 82)

งานธุรการและสารบรรณ                     1321

หลักสูตรปริญญาตรี                            1044

ฝ่ายกิจการนักศึกษา                            1044

หลักสูตรปริญญาตรี SC3                    6808

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต            1046

หลักสูตรปริญญาโท                             1046

งานวิจัย                                             1037

งานบริการวิชาการ                              1038

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    1330

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562