215366579_361925455360597_3275800710634345200_n
215366579_361925455360597_3275800710634345200_n

press to zoom
Picture edit31_edited_edited_edited
Picture edit31_edited_edited_edited

press to zoom
edit5_edited_edited
edit5_edited_edited

press to zoom
215366579_361925455360597_3275800710634345200_n
215366579_361925455360597_3275800710634345200_n

press to zoom
1/4

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม SDGs 17 ข้อ จากองค์การสหประชาชาติ

ประกาศ ป.โท (2).png
Blue and Purple Casual Corporate App Development Startup Facebook Post.png

           "งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

                    ปีการศึกษา 2565"

 

​ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดี

กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา

2565 และเสวนาพิเศษ ร่วมกับ ดร.การดี​ เลียวไพโรจน์ หัวข้อ​ "งานในอนาคตกับบทบาทนักพัฒนาต่อการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน"

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา​ 09.00​ น.​

ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

และสถาบันเอเชียฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข่าวสารวิทยาลัย 

"การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน"

ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 คน และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 คน 

ปฐมนิเทศ.jpg
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา.jpg

"วิทยาลัยฯ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เปิดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส"

"หากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่ง

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

มีส่วนขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองนิเวศ และมุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร"

​ค้นพบคำตอบได้จาก​ หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2565

อบรม วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565

ประเมินผล 30 พฤศจิกายน 2565

สมัครอบรมผ่านระบบออนไลน์

https://forms.gle/sdKVfUxm3v7Wrjq7A

 

LINE_ALBUM_2022.8.3_220803_10.jpg
โปสเตอร์อาวุโส11.png
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ-พนักงานมธ.สายสนับสนุนวิชาการ_Page_01.jpg

ปรัชญา

“สันติประชาธรรม นำสู่การพัฒนาที่เป็นธรรม และยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมแ่ละยั่งยืนของประชาคมโลก”

“Leading academic Institution of development studies for equitable and sustainable global society”

IMG_20211230_133045.jpg

สร้างผู้นำที่มีอุดมคติ

Social change agent

สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Creative Thinking

คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

Corporate Social Responsibility

สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

Social Enterprise

สร้างความพร้อมให้นิสิตและบัณฑิต ประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม

Volunteer Leadership

มุ่งเน้นบัณฑิตสู่การเป็นผู้นำงานอาสาสมัคร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัย

Puey Ungphakorn School of Development Studies

132430845_1355347474815629_6243638605193

หลักสูตรการศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร 

บริการวิชาการ

จัดบริการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบการสัมมนา ประชุม อบรม การให้คำปรึกษา การประเมินผล บริการการวิจัย การจัดทำโครงการนำร่อง ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างหลากหลาย

"ชีวิตในรั้ววิทยาลัย"

Student life

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย เป็นบทความของนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ได้เขียนเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ

"ต้องบ่มเพาะนักศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ เอาความรู้ที่มีมาบูรณาการ ดังนั้นจะทำงานกับเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายด้านอาสาสมัครในประเทศไทย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  เครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงเครือข่ายระดับนานาชาติ อย่างกว้างขวางขึ้น ต้องการฝันเห็นภาพเครือข่ายเหล่านั้น ให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปทำงาน เข้าไปเรียนรู้จากของจริง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูปคณบดี ใช้รูปนี้.jpg

ติดต่อเรา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ศูนย์ประสานงาน) 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง,

เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200

Tel: (+66) อยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารใหม่

Fax: (+66) 

Tel: (+66) 2613-3604  

Fax: (+66) 2613-3605

เบอร์โทรติดต่อภายใน (รังสิต 82)

งานธุรการและสารบรรณ                     

หลักสูตรปริญญาตรี                            

ฝ่ายกิจการนักศึกษา                           

หลักสูตรปริญญาตรี SC3                    6808

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต            

หลักสูตรปริญญาโท                             

งานวิจัย                                             

งานบริการวิชาการ                              

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    

เบอร์โทรติดต่อภายใน (ท่าพระจันทร์ 81)

งานธุรการและสารบรรณ                     3604

หัวหน้างานวิชาการ                              3609

ห้องนักวิชาการศึกษา หลักสูตร ป.โท      3610

อีเมลงานส่วนกลางของวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     pr@psds.tu.ac.th

งานบุคคล                                            hr@psds.tu.ac.th

ติดต่อวิทยาลัย                                      contact@psds.tu.ac.th

  • facebook