วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม SDGs 17 ข้อ จากองค์การสหประชาชาติ

PSDS Admission!! 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

ทั้งหมด 3 รอบ !!!รอบที่ 1 ,3 และ 4

ติดต่อสอบถามได้ที่

  • Facebook Social Icon

ข่าวสารวิทยาลัย 

โปสเตอร์บทความ.jpg
โปสเตอร์ CSR 7.jpg

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัย

Puey Ungphakorn School of Development Studies

IMG_8693.JPG

PueyUngphakorn Rural Development Network                                  (PURDNet)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชนบท และการขจัดความยากจนจัดตั้งเครือข่าย PueyUngphakorn Rural Development NetworkหรือPURDNet ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในเอเชีย เครือข่ายPURDNetจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิชาการ เอ็นจีโอ และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนถึงปัญหา และอุปสรรคในการขจัดความยากจน รวมไปถึงการทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งในแง่วิชาการ และผลักดันในแง่การปฏิบัติการ ทั้งนี้เครือข่ายได้เปิดรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และนักวิชาการจากทั่วโลก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเริ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม อย่างเช่น การจัดสัมมนา เสวนา เพื่อถกกันปัญหาความยากจนอยู่เป็นระยะ และยังมีบทความวิชาการจากหลากหลายประเทศร่วมกันเผยแพร่ โดยมิได้จำกัดเพียงแต่นักวิชาการ แต่NGOsหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้ามาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาและขจัดความยากจนได้ด้วย โดยเป็นเครือข่ายที่เปิดกว้างสำหรับสมาชิก และหวังว่าวันหนึ่งจะได้เห็นคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

IMG_0035_edited.jpg

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562