ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบรม

  • มธ. เชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร  "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"  ในวันศุกร์ที่  19  มีนาคม  2564  เวลา  09.00 - 12.00 น.  แบบ Online โ่ดยใช้ Microsoft Teams   ตาม Link : https://icttu.page.link/jointraining 

สัมมนา

  • ​ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564 คลิก

  •  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  กำหนดจัดโครงการ  "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"  ขึ้น  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ  ระหว่างนักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกัน คลิก

  • สำนักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะจัดงานประชุมวิชาการ  ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2564  หัวข้อเรื่อง   การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 08.00 - 17.30 น.  ในรูปแบบ  Hybrid Conference   จัดงาน    ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง  Zipevent Live  คลิก

อื่นๆ 

  • มาตรการรักษาความปลอดภัยและเวลาในการเปิด-ปิดประตูทางเข้าออก / มธ.ศูนย์รังสิต คลิก

  • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คลิก

  • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คลิก

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

การศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา

ประชุมสัมมนา/อบรม/วิชาการ

รับสมัครงาน

ประกวดราคา

  • N/A

 
 
 
 
 
 

 วิทยาลัยฯ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563       ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

      วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อ        ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย/รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   วิชาการ ครั้งที่ 1/2563       ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

 วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562       ภาคการศึกษาที่ 2 ประเภท     ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัว ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ     จากสถานการณ์การแพร่ระบาด     ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-5644429 ต่อ 1044,1046

 วิทยาลัย ประกาศเลื่อนเวลาสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย/   รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่  1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

      วิทยาลัย ประกาศรายชื่อ        ผู้มีสิทธิ์สอบคััดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย/รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   วิชาการ ครั้งที่ 1/2563       ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

      วิทยาลัย มอบทุนการศึกษา จำนวน 165 ทุน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/12GcO-M3BnVQT7fBD1CRQqM_ScHcPMgH0

ส่งใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhwzMQ713mrZT80mK1YNd_Ka4YcYh5kl0h2we-SOeL7fUNpQ/viewform

ภายในวันที่​ 17 เมษายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ.แม๊ก โทร. 087-1596115

   วิทยาลัย นำสเปรย์แอลกอฮอล์มามอบให้กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ​ ที่พักอยู่หอพักใน​ มธ. จำนวน​ 1 ชิ้น/คน และหน้ากากอนามัย จำนวน​ 2 ชิ้น/คน​ ณ​ บริเวณหน้า TOP daily มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

"ป๋วยไม่ทิ้งกัน เราจะไม่ทิ้งป่วย"

วิทยาลัย รับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครออนไลน์

วันที่ 2-31 มีนาคม 2563

ดาวโหลดใบสมัคร http://www.psds.tu.ac.th/news

และส่งเอกสารการสมัครพร้อม pay-in ได้ที่ 

w.wasuthepruk@gmail.com และ

thongbai13032503@gmail.com 

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัย รับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครวันที่ 2-31 มีนาคม 2563

ดาวโหลดใบสมัคร http://www.psds.tu.ac.th/news

สอบถามรายละเอียด

02-5644429

02-6133604 

8th ICSD Asia Pacific Biennial Conference on "Glocalization  and No one left behind"       14-16 October 2020

Bangkok, Thailand

วิทยาลัยร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทัั่วไป ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

คณบดี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมงานวันสถาปนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบปีที่ 66 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณบดีและนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมลงพื้นที่ กับ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานมูลนิธิบูรณะชบทฯ เพื่อเตรียมหลักสูตรการจัดอบรมของศูนย์เรียนรู้ มูลนิธิบูรณะชนบท จ.ชัยนาท

รอง​คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม​ ร่วมประชุมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการปรับปรุง​หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร​เฉพาะ​ด้าน​ความรับผิดชอบ​ต่อสังคม​ ระดับ​ทั่วไป​ และระดับอาวุโส​ 

วิทยาลัยฯ อบรมให้ความรู้ด้าน CSR แก่ผู้บริหารการประปานครหลวง ณ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาพัฒนาชุมชน และ คุณเดช พุ่มคชา ที่ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ กับผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน ในงาน “พลังสวัสดิการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020

คณบดี เปิดงานและร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ (Briefing and Discussion Social Innovation Understanding, Theories & Practices เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการเพื่อสังคม

นักศึกษาวิทยาลัยจัดโครงการค่ายพี่อาสา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ป๊อกบน ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัย จัดสัมมนาหน่วยงานในหัวข้อ "ทบทวนเพื่อก้าวต่อ : move forword left no one behind" ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

วิทยาลัย ออกบูธข้าวหอมธรรมศาสตร์ “เทศกาลข้าวใหม่ ปี 2 ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย” ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยรับเชิญและผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ นำเสนอผลงานทางวิชาการ "แอปพลิเคชั่น ข้าวบุญ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร" 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลนและธนาคารต้นกล้าป่าชายเลน ชุมชนคลองหัวจาก ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เยาวชนโครงการ Move World Together เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อแจ้งผลการแข่งขันที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold prize) และรางวัลพิเศษ INNOPA special prize ของประเทศอินโดนีเซีย 

วิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “เทศกาลข้าวใหม่ ปี 2” ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

ยูนูสไทย ยูนูสเอไอที เจรจาความร่วมมือกับวิทยาลัยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายสื่อสารฯ ต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือระหว่างยูนูสไทย ยูนูสเอไอที และ ว.ป๋วย ในเรื่องของโปรเจค การวิจัย และหลักสูตร ป.โท ของยูนูสร่วมกัน รวมทั้งเครือข่ายของยูนูส รองรับโครงการ Move world together เพื่อยกระดับเพิ่มมากขึ้น

วิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง " briefing & discussion #1 SOCIAL INNOVATION UNDERSTANDING : Theories & Practices" ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 6 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวและเสวนาวิชาการ เพื่อเปิดตัว"รางวัลสันติประชาธรรม" สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ตามแนวทางอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งหัวข้อในการเสวนาวิชาการเรื่อง ประเทศไทย : วิกฤติ ความหวัง อนาคต? ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยฯ จัดงานเสวนาวิชาการ "การระดมทุนและสื่อสารงานเพื่อสังคม ผ่านสื่อ Digital" ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานองค์การมหาชน ร่วมจัดงานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 "หยุดวิกฤติความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย" วาระครบรอบ 45 ปี สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยจัดงานเสวนาสันติประชาธรรม "แนวโน้มปี 63: ประเทศไทย วิกฤต ความหวัง อนาคต?" และร่วมงานแถลงข่าวรางวัลสันติประชาธรรม ประจำปี 2562

"วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ขอเชิญร่วมงานมหกรรม (สมัชชา) “ที่ดินคือชีวิต”ครั้งที่ 2 

"วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ขอเชิญร่วมงานมหกรรม (สมัชชา) “ที่ดินคือชีวิต”ครั้งที่ 2 

"บัณฑิตอาสาสมัคร เข้ารับโอวาทก่อนออกไปปฏิบัติงานจากผู้แทนพระองค์" รศ.ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน เข้ารับโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล

วิทยาลัยฯ ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ “การระดมทุนและสื่อสารงานเพื่อสังคม ผ่านสื่อ Digital” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน CSR แก่ผู้บริหารและบุคลากร การประปานครหลวง 

วิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx 

วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวหอมธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ชาวบ้านจะได้กินข้าวหอมธรรมศาสตร์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ the Political Ecology in Asia 2019 International Conference, Chulalongkorn University 

วิทยาลัย ขอเชิญกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล กองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ ประจำปี 2562 ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลิงค์การรับสมัคร http://web.codi.or.th/announcement/20190913-221959/

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    วิทยาลัย ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวความร่วมมือ "โครงการ SET SOCIAL IMPACT SE101@University"

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัย ร่วมเสวนาในงาน Innovation Thailand Expo 2019 "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม"

อาสาสมัครเพื่อนไทย    เข้าพบท่านอธิการบดี มธ. เพื่อรับโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

คณบดีร่วมเสวนาเวทีประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น" 

คณบดีรับรางวัล Social Development Award ในเวทีประชุมวิชาการ ICSD AP (International Consortium on Social Development, Asia Pacific Branch ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบังคลาเทศ

วิทยาลัยฯ มอบวุฒิบัตร  แก่ผู้เข้ารับการอบรม   และทดสอบ หลักสูตร  "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป"

นักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ และทำกิจกรรมกับคณะนักศึกษาในโครงการ 2019 International Youth Ambassadors Exchange Program 

คณบดี ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  Kadambari Memorial College of Sciences and Management School of Social Work ประเทศเนปาล ในการศึกษาดูงานในประเทศไทย

วิทยาลัยฯร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : จุดเริ่มหรือจุดจบของภาคชนบทไทย ?”

คณบดีกล่าวแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตอาสาสมัคร ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คณบดีให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 ในงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตอาสาสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร

ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี 2562

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: จุดเริ่มหรือจุดจบของภาคชนบทไทย

23 - 24 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับคูปองอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปี
การศึกษา 2562

กำหนดการเตรียมความพร้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปี
การศึกษา 2562

วิทยาลัยร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดอบรมภายใต้โครงการ Achieving SDG via Community Welfare Fund (under Sufficiency Economy theme) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)ประจำปี 2562 รอบที่ 2

คณบดีต้อนรับผู้บริหารคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้านส่งเสริมกีฬาและนักกีฬาเกาหลี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (อาสาสมัคร) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสัมภาษณ์ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ รอบ 2 และรอบเพิ่มเติม (แอฟริกา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบข้อเขียน หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อาสาสมัครเพื่อนไทย ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รับสมัครอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

วิทยาลัยฯ สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3

ผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศเนปาล

นศ.วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก Caltex

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

รองคณบดีได้รับเชิญบรรยายที่ AIT

รองคณบดีร่วมประชุมสภาการศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมงานวันอาสาสมัครสากลโลก

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลสวัสดิการชุมชน

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพ

งานสวดอภิธรรมศพ

ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

รองคณบดีให้คำปรึกษาด้าน CG&CSR แก่ เจ้าหน้าที่ ปตท.

วิทยาลัยฯร่วมประชุมกับศูนย์คุณธรรม

46521551_767307233619659_769329501430611

มหกรรมที่ดินคือชีวิต

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร จัดงาน “มหกรรมที่ดินคือชีวิต : ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย” ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม

ศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย”

46028810_760907240926325_439010525401264

รองคณบดีร่วมเป็น

กรรมการตัดสิน SE Hackatron

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา UNESCO ได้เชิญ นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้าร่วมงาน Social Enterprise Conference และร่วมเป็นกรรมการคัดสิน SE Hackatron ณ UNESCO SE Conference

45517263_757995557884160_621071328200989

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯออกบูธให้ข้อมูลด้านการศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมจัดบูธให้ความรู้และให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ
45648999_757983754552007_629681184569294

รองคณบดีได้รับเกียรติบรรยายที่ไปรษณีย์ไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม ได้รับเชิญจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการบรรยายเรื่อง ผู้นำแห่งความยั่งยืน Social Responsible & Sustainable Leaders และ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการ Social Innovation Projects ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ณ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

45506197_2061549920758482_39415602800303

บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่ 50 เข้าเฝ้าผู้แทนพระองค์

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงานชนบทห่างไกลทั่วประเทศไทย กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน

45491634_273725373279941_135837495888288

มธ.ร่วมกฟผ.มอบรางวัลเกียรติยศ Move World Together

วันที่ 2 พย คุณภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสสังกัดผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ และปิดค่าย move world together ค่าย 3 ปี 6 ณ ศูนย์ประชุมของ สวทช

44569183_748932938790422_892456958152409

่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที 36 รับโล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับน.ส.พนิดา บุญเทพ (หนุ่ย) บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 36 ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ  

42132860_2457105344314797_56668734849244

คณบดีร่วมปฐมนิเทศอาสาสมัคร
เพื่อไทย

วันที่ 20 กย 61 ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดี ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศและส่งมอบ อาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี 2561 
เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน 3 คน เบนิน 2 คน เลโซโท 2 คน และโมซัมบิก 1 คน

ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย เป็นความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 15 ปี จัดส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ในประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยมีความร่วมมือ ด้านวิชาการ และการพัฒนา

42058750_729349320748784_155383023180500

มธ. ร่วม กฟผ. รณรงค์ลดสารพิษในแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดย วิทยาลัย พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์) จัดโครงการภูมิชุมชน และได้จัดเวทีรณรงค์เรื่อง ลดสารพิษในแหล่งน้ำต่างๆ (ผลจากใช้สารฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงสูงมาก) ที่บ้านห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง จ ขอนแก่น

41831313_727189824298067_371604680733622

เตือนใจ ดีเทศน์ ศิษย์เก่า บอ. เข้าชิงรางวัลระดับโลก ''Nansen Refugee Award'' 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คูณเตือนใจ ดีเทศน์ (ครูแดง) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 คนสุดท้าย จากเอเชีย เพื่อลุ้นรางวัลระดับโลก "Nansen Refugee Award " ของ UNHCR ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก้ผู้อุทิศตนแก่ผู้ลี้ภัย-คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ผู้พลัดถิ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์

39906033_712181775798872_360218121566001

สมาชิกเครือข่าย PURDNET เนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและชนบทในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวต้อนรับ สมาชิกเครือข่าย PURDNET เนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและชนบทในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561

40376883_717228955294154_503712123797372

ผู้แทน กฟผ. เข้าขอบคุณคณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. อกค. และทีมงานเป็นผู้แทน กฟผ.ได้เข้ามาขอบคุณ ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภาคีเครือข่ายผู้ให้คำแนะนำสนับสนุนการพัฒนาบ้านห้วยยาง จนทำให้ กฟผ.ได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2561