top of page

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบรม

  • มธ. เชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร  "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"  ในวันศุกร์ที่  19  มีนาคม  2564  เวลา  09.00 - 12.00 น.  แบบ Online โ่ดยใช้ Microsoft Teams   ตาม Link : https://icttu.page.link/jointraining 

สัมมนา

  • ​ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564 คลิก

  •  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  กำหนดจัดโครงการ  "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"  ขึ้น  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ  ระหว่างนักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกัน คลิก

  • สำนักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะจัดงานประชุมวิชาการ  ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2564  หัวข้อเรื่อง   การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 08.00 - 17.30 น.  ในรูปแบบ  Hybrid Conference   จัดงาน    ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง  Zipevent Live  คลิก

อื่นๆ 

  • มาตรการรักษาความปลอดภัยและเวลาในการเปิด-ปิดประตูทางเข้าออก / มธ.ศูนย์รังสิต คลิก

  • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คลิก

  • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คลิก

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

การศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา

ประชุมสัมมนา/อบรม/วิชาการ

รับสมัครงาน

ประกวดราคา

  • N/A

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
การศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา
ประชุมสัมมนา/อบรม/วิชาการ
รับสมัครงาน
ประกวดราคา
ทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือก.jpg

 วิทยาลัยฯ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563       ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

ประกาศรายชื่อ.jpg

      วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อ        ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย/รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   วิชาการ ครั้งที่ 1/2563       ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

โปสเตอร์.jpg

 วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562       ภาคการศึกษาที่ 2 ประเภท     ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัว ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ     จากสถานการณ์การแพร่ระบาด     ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-5644429 ต่อ 1044,1046

เลื่อนเวลาสอบคัดเลือก.jpg

 วิทยาลัย ประกาศเลื่อนเวลาสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย/   รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่  1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

โปสเตอร์ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน.jpg

      วิทยาลัย ประกาศรายชื่อ        ผู้มีสิทธิ์สอบคััดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย/รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   วิชาการ ครั้งที่ 1/2563       ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โควิด-19.jpg

      วิทยาลัย มอบทุนการศึกษา จำนวน 165 ทุน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/12GcO-M3BnVQT7fBD1CRQqM_ScHcPMgH0

ส่งใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhwzMQ713mrZT80mK1YNd_Ka4YcYh5kl0h2we-SOeL7fUNpQ/viewform

ภายในวันที่​ 17 เมษายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ.แม๊ก โทร. 087-1596115

ป๋วยไม่ทิ้งกัน.jpg

   วิทยาลัย นำสเปรย์แอลกอฮอล์มามอบให้กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ​ ที่พักอยู่หอพักใน​ มธ. จำนวน​ 1 ชิ้น/คน และหน้ากากอนามัย จำนวน​ 2 ชิ้น/คน​ ณ​ บริเวณหน้า TOP daily มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

"ป๋วยไม่ทิ้งกัน เราจะไม่ทิ้งป่วย"

สมัครงานออนไลน์.jpg

วิทยาลัย รับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครออนไลน์

วันที่ 2-31 มีนาคม 2563

ดาวโหลดใบสมัคร http://www.psds.tu.ac.th/news

และส่งเอกสารการสมัครพร้อม pay-in ได้ที่ 

w.wasuthepruk@gmail.com และ

thongbai13032503@gmail.com 

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โปสเตอร์รับสมัครพนักงาน.jpg

วิทยาลัย รับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครวันที่ 2-31 มีนาคม 2563

ดาวโหลดใบสมัคร http://www.psds.tu.ac.th/news

สอบถามรายละเอียด

02-5644429

02-6133604 

8th ICSDAP TH-edite1.jpg

8th ICSD Asia Pacific Biennial Conference on "Glocalization  and No one left behind"       14-16 October 2020

Bangkok, Thailand

IMG_9749.JPG

วิทยาลัยร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทัั่วไป ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

142933.jpg

วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

117237.jpg

คณบดี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมงานวันสถาปนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบปีที่ 66 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

61739.jpg

คณบดีและนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมลงพื้นที่ กับ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานมูลนิธิบูรณะชบทฯ เพื่อเตรียมหลักสูตรการจัดอบรมของศูนย์เรียนรู้ มูลนิธิบูรณะชนบท จ.ชัยนาท

รวมรูปงานอ้อย_๒๐๐๑๒๔_0010.jpg

รอง​คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม​ ร่วมประชุมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการปรับปรุง​หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร​เฉพาะ​ด้าน​ความรับผิดชอบ​ต่อสังคม​ ระดับ​ทั่วไป​ และระดับอาวุโส​ 

S__2768952.jpg

วิทยาลัยฯ อบรมให้ความรู้ด้าน CSR แก่ผู้บริหารการประปานครหลวง ณ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร

timeline_20200121_133558.jpg

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาพัฒนาชุมชน และ คุณเดช พุ่มคชา ที่ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

S__53772297.jpg

ผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ กับผู้บริหารวิทยาลัยฯ

รูปหมู่พลังกองทุนสวัสดิการชุมชน.jpg

คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน ในงาน “พลังสวัสดิการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020

IMG_9381.JPG

คณบดี เปิดงานและร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ (Briefing and Discussion Social Innovation Understanding, Theories & Practices เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการเพื่อสังคม

80589356_128374361966498_837494716932030

นักศึกษาวิทยาลัยจัดโครงการค่ายพี่อาสา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ป๊อกบน ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

IMG_8302.JPG

วิทยาลัย จัดสัมมนาหน่วยงานในหัวข้อ "ทบทวนเพื่อก้าวต่อ : move forword left no one behind" ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

งานข้าวใหม่ผอ.ยรรยง_๒๐๐๑๐๘_0031.jpg

วิทยาลัย ออกบูธข้าวหอมธรรมศาสตร์ “เทศกาลข้าวใหม่ ปี 2 ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย” ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

F928E93D-C997-4FB8-902F-091C96C4EC0C.jpg

ศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยรับเชิญและผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ นำเสนอผลงานทางวิชาการ "แอปพลิเคชั่น ข้าวบุญ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร" 

S__46448651.jpg

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลนและธนาคารต้นกล้าป่าชายเลน ชุมชนคลองหัวจาก ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

S__45228034.jpg

เยาวชนโครงการ Move World Together เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อแจ้งผลการแข่งขันที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold prize) และรางวัลพิเศษ INNOPA special prize ของประเทศอินโดนีเซีย 

โปสเตอร์.jpg

วิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “เทศกาลข้าวใหม่ ปี 2” ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

IMG_8215.JPG

ยูนูสไทย ยูนูสเอไอที เจรจาความร่วมมือกับวิทยาลัยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายสื่อสารฯ ต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือระหว่างยูนูสไทย ยูนูสเอไอที และ ว.ป๋วย ในเรื่องของโปรเจค การวิจัย และหลักสูตร ป.โท ของยูนูสร่วมกัน รวมทั้งเครือข่ายของยูนูส รองรับโครงการ Move world together เพื่อยกระดับเพิ่มมากขึ้น

Briefing_Discussion_1_07.png

วิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง " briefing & discussion #1 SOCIAL INNOVATION UNDERSTANDING : Theories & Practices" ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 6 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

IMG_8179.JPG

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวและเสวนาวิชาการ เพื่อเปิดตัว"รางวัลสันติประชาธรรม" สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ตามแนวทางอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งหัวข้อในการเสวนาวิชาการเรื่อง ประเทศไทย : วิกฤติ ความหวัง อนาคต? ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

IMG_7645.JPG

วิทยาลัยฯ จัดงานเสวนาวิชาการ "การระดมทุนและสื่อสารงานเพื่อสังคม ผ่านสื่อ Digital" ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

IMG_7716.JPG

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานองค์การมหาชน ร่วมจัดงานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 "หยุดวิกฤติความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย" วาระครบรอบ 45 ปี สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โปสเตอร์เสวนา.jpg

วิทยาลัยจัดงานเสวนาสันติประชาธรรม "แนวโน้มปี 63: ประเทศไทย วิกฤต ความหวัง อนาคต?" และร่วมงานแถลงข่าวรางวัลสันติประชาธรรม ประจำปี 2562

poster.jpg

"วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ขอเชิญร่วมงานมหกรรม (สมัชชา) “ที่ดินคือชีวิต”ครั้งที่ 2 

poster.jpg

"วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ขอเชิญร่วมงานมหกรรม (สมัชชา) “ที่ดินคือชีวิต”ครั้งที่ 2 

บอ.51 เข้าพบองคมนตรี 7 พ.ย. 62_๑๙๑๑๐๘_00

"บัณฑิตอาสาสมัคร เข้ารับโอวาทก่อนออกไปปฏิบัติงานจากผู้แทนพระองค์" รศ.ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน เข้ารับโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล

โปสเตอร์-เสวนาระดมทุนผ่านสื่อดิจิทัล.jpg

วิทยาลัยฯ ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ “การระดมทุนและสื่อสารงานเพื่อสังคม ผ่านสื่อ Digital” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

IMG_6378.JPG

วิทยาลัยฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน CSR แก่ผู้บริหารและบุคลากร การประปานครหลวง 

IMG_6106.JPG

วิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx 

IMG_6177.JPG

วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวหอมธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ชาวบ้านจะได้กินข้าวหอมธรรมศาสตร์"

71333656_1111049402432637_52327202720411

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ the Political Ecology in Asia 2019 International Conference, Chulalongkorn University 

S__2146371.jpg

วิทยาลัย ขอเชิญกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล กองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ ประจำปี 2562 ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลิงค์การรับสมัคร http://web.codi.or.th/announcement/20190913-221959/

4F760705-9962-4EF1-8C4C-F6703F8B4378.jpg

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    วิทยาลัย ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวความร่วมมือ "โครงการ SET SOCIAL IMPACT SE101@University"

108571.jpg

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัย ร่วมเสวนาในงาน Innovation Thailand Expo 2019 "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม"

IMG_5992.JPG

อาสาสมัครเพื่อนไทย    เข้าพบท่านอธิการบดี มธ. เพื่อรับโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

415261.jpg

คณบดีร่วมเสวนาเวทีประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น" 

S__7061511.jpg

คณบดีรับรางวัล Social Development Award ในเวทีประชุมวิชาการ ICSD AP (International Consortium on Social Development, Asia Pacific Branch ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบังคลาเทศ

IMG_5648.JPG

วิทยาลัยฯ มอบวุฒิบัตร  แก่ผู้เข้ารับการอบรม   และทดสอบ หลักสูตร  "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป"

IMG_4295.JPG

นักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ และทำกิจกรรมกับคณะนักศึกษาในโครงการ 2019 International Youth Ambassadors Exchange Program 

69611787_943079032709144_208309304732680

คณบดี ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  Kadambari Memorial College of Sciences and Management School of Social Work ประเทศเนปาล ในการศึกษาดูงานในประเทศไทย

IMG_3110.JPG

วิทยาลัยฯร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : จุดเริ่มหรือจุดจบของภาคชนบทไทย ?”

IMG_2790.JPG

คณบดีกล่าวแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตอาสาสมัคร ปีการศึกษา 2562

IMG_8601.JPG

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

IMG_1840.JPG

คณบดีให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 ในงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตอาสาสมัคร 

notice.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร

ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี 2562

academic61.jpg

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: จุดเริ่มหรือจุดจบของภาคชนบทไทย

23 - 24 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับคูปองอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรี

PRGV51.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปี
การศึกษา 2562

กำหนดการเตรียมความพร้อม

ประกาศรายชื่อ.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

ประจำปีการศึกษา 2562

Master61.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

ประจำปีการศึกษา 2562

PRGV51.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปี
การศึกษา 2562

IMG_4095.JPG

วิทยาลัยร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดอบรมภายใต้โครงการ Achieving SDG via Community Welfare Fund (under Sufficiency Economy theme) 

ประกาศรายชื่อ FFT รอบ 2.2562.JPG

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)ประจำปี 2562 รอบที่ 2

IMG_3244.JPG

คณบดีต้อนรับผู้บริหารคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้านส่งเสริมกีฬาและนักกีฬาเกาหลี

PRGV51.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (อาสาสมัคร) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์อาสาสมัค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสัมภาษณ์ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ รอบ 2 และรอบเพิ่มเติม (แอฟริกา)

Master61.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบข้อเขียน หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ปีการศึกษา 2562

Picture (55 of 290)_edited.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5

fft africa.png

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์อาสาสมัคร.jp

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

FFT.jpg

รับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์อาสาสมัค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อาสาสมัครเพื่อนไทย ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

Volunteers

รับสมัครอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

IMG_8569.JPG

วิทยาลัยฯ สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3

สัมมนา ประเทศเนปาล_๑๙๐๕๐๗_0008.jpg

ผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศเนปาล

47490284_776039312746451_731740633562297

นศ.วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก Caltex

47316076_774143946269321_401288172526370

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

47440586_774135692936813_565894763388076

รองคณบดีได้รับเชิญบรรยายที่ AIT

47384389_773537092996673_322677886471372

รองคณบดีร่วมประชุมสภาการศึกษา

46925562_771100189907030_840372711810557

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมงานวันอาสาสมัครสากลโลก

46902090_771089083241474_595896583983412

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลสวัสดิการชุมชน

46670116_769283313422051_702889576439480

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ 

46844423_769275563422826_332929180985458

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพ

งานสวดอภิธรรมศพ

ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

46517418_767318100285239_107934347926123

รองคณบดีให้คำปรึกษาด้าน CG&CSR แก่ เจ้าหน้าที่ ปตท.

46501305_767312903619092_328420113005726

วิทยาลัยฯร่วมประชุมกับศูนย์คุณธรรม

46521551_767307233619659_769329501430611

มหกรรมที่ดินคือชีวิต

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร จัดงาน “มหกรรมที่ดินคือชีวิต : ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย” ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม

ศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย”

46028810_760907240926325_439010525401264

รองคณบดีร่วมเป็น

กรรมการตัดสิน SE Hackatron

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา UNESCO ได้เชิญ นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้าร่วมงาน Social Enterprise Conference และร่วมเป็นกรรมการคัดสิน SE Hackatron ณ UNESCO SE Conference

45517263_757995557884160_621071328200989

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯออกบูธให้ข้อมูลด้านการศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมจัดบูธให้ความรู้และให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านต่อ
45648999_757983754552007_629681184569294

รองคณบดีได้รับเกียรติบรรยายที่ไปรษณีย์ไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม ได้รับเชิญจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการบรรยายเรื่อง ผู้นำแห่งความยั่งยืน Social Responsible & Sustainable Leaders และ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการ Social Innovation Projects ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ณ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

45506197_2061549920758482_39415602800303

บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่ 50 เข้าเฝ้าผู้แทนพระองค์

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงานชนบทห่างไกลทั่วประเทศไทย กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน

45491634_273725373279941_135837495888288

มธ.ร่วมกฟผ.มอบรางวัลเกียรติยศ Move World Together

วันที่ 2 พย คุณภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสสังกัดผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ และปิดค่าย move world together ค่าย 3 ปี 6 ณ ศูนย์ประชุมของ สวทช

44569183_748932938790422_892456958152409

่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที 36 รับโล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับน.ส.พนิดา บุญเทพ (หนุ่ย) บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 36 ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 

42132860_2457105344314797_56668734849244

คณบดีร่วมปฐมนิเทศอาสาสมัคร
เพื่อไทย

วันที่ 20 กย 61 ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดี ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศและส่งมอบ อาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี 2561 
เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน 3 คน เบนิน 2 คน เลโซโท 2 คน และโมซัมบิก 1 คน

ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย เป็นความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 15 ปี จัดส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ในประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยมีความร่วมมือ ด้านวิชาการ และการพัฒนา

42058750_729349320748784_155383023180500

มธ. ร่วม กฟผ. รณรงค์ลดสารพิษในแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดย วิทยาลัย พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์) จัดโครงการภูมิชุมชน และได้จัดเวทีรณรงค์เรื่อง ลดสารพิษในแหล่งน้ำต่างๆ (ผลจากใช้สารฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงสูงมาก) ที่บ้านห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง จ ขอนแก่น

41831313_727189824298067_371604680733622

เตือนใจ ดีเทศน์ ศิษย์เก่า บอ. เข้าชิงรางวัลระดับโลก ''Nansen Refugee Award'' 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คูณเตือนใจ ดีเทศน์ (ครูแดง) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 คนสุดท้าย จากเอเชีย เพื่อลุ้นรางวัลระดับโลก "Nansen Refugee Award " ของ UNHCR ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก้ผู้อุทิศตนแก่ผู้ลี้ภัย-คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ผู้พลัดถิ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์

39906033_712181775798872_360218121566001

สมาชิกเครือข่าย PURDNET เนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและชนบทในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวต้อนรับ สมาชิกเครือข่าย PURDNET เนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและชนบทในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561

40376883_717228955294154_503712123797372

ผู้แทน กฟผ. เข้าขอบคุณคณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. อกค. และทีมงานเป็นผู้แทน กฟผ.ได้เข้ามาขอบคุณ ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภาคีเครือข่ายผู้ให้คำแนะนำสนับสนุนการพัฒนาบ้านห้วยยาง จนทำให้ กฟผ.ได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2561

bottom of page