รวมข่าวสารวิทยาลัย

"วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ขอเชิญร่วมงานมหกรรม (สมัชชา) “ที่ดินคือชีวิต”ครั้งที่ 2 

"บัณฑิตอาสาสมัคร เข้ารับโอวาทก่อนออกไปปฏิบัติงานจากผู้แทนพระองค์" รศ.ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน เข้ารับโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล

วิทยาลัยฯ ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ “การระดมทุนและสื่อสารงานเพื่อสังคม ผ่านสื่อ Digital” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน CSR แก่ผู้บริหารและบุคลากร การประปานครหลวง 

วิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx 

วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวหอมธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ชาวบ้านจะได้กินข้าวหอมธรรมศาสตร์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ the Political Ecology in Asia 2019 International Conference, Chulalongkorn University 

วิทยาลัย ขอเชิญกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล กองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ ประจำปี 2562 ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลิงค์การรับสมัคร http://web.codi.or.th/announcement/20190913-221959/

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    วิทยาลัย ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวความร่วมมือ "โครงการ SET SOCIAL IMPACT SE101@University"

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัย ร่วมเสวนาในงาน Innovation Thailand Expo 2019 "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม"

อาสาสมัครเพื่อนไทย    เข้าพบท่านอธิการบดี มธ. เพื่อรับโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

คณบดีร่วมเสวนาเวทีประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น" 

คณบดีรับรางวัล Social Development Award ในเวทีประชุมวิชาการ ICSD AP (International Consortium on Social Development, Asia Pacific Branch ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบังคลาเทศ

วิทยาลัยฯ มอบวุฒิบัตร  แก่ผู้เข้ารับการอบรม   และทดสอบ หลักสูตร  "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป"

นักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ และทำกิจกรรมกับคณะนักศึกษาในโครงการ 2019 International Youth Ambassadors Exchange Program 

คณบดี ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  Kadambari Memorial College of Sciences and Management School of Social Work ประเทศเนปาล ในการศึกษาดูงานในประเทศไทย

วิทยาลัยฯร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : จุดเริ่มหรือจุดจบของภาคชนบทไทย ?”

คณบดีกล่าวแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตอาสาสมัคร ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คณบดีให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 ในงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตอาสาสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร

ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี 2562

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: จุดเริ่มหรือจุดจบของภาคชนบทไทย

23 - 24 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับคูปองอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปี
การศึกษา 2562

กำหนดการเตรียมความพร้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปี
การศึกษา 2562

วิทยาลัยร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดอบรมภายใต้โครงการ Achieving SDG via Community Welfare Fund (under Sufficiency Economy theme) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)ประจำปี 2562 รอบที่ 2

คณบดีต้อนรับผู้บริหารคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้านส่งเสริมกีฬาและนักกีฬาเกาหลี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (อาสาสมัคร) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสัมภาษณ์ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ รอบ 2 และรอบเพิ่มเติม (แอฟริกา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบข้อเขียน หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อาสาสมัครเพื่อนไทย ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

รับสมัครอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

วิทยาลัยฯ สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3

ผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศเนปาล

นศ.วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก Caltex

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

รองคณบดีได้รับเชิญบรรยายที่ AIT

รองคณบดีร่วมประชุมสภาการศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมงานวันอาสาสมัครสากลโลก

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลสวัสดิการชุมชน

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมเป็นเจ้าภาพ

งานสวดอภิธรรมศพ

ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

รองคณบดีให้คำปรึกษาด้าน CG&CSR แก่ เจ้าหน้าที่ ปตท.

วิทยาลัยฯร่วมประชุมกับศูนย์คุณธรรม

มหกรรมที่ดินคือชีวิต

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร จัดงาน “มหกรรมที่ดินคือชีวิต : ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย” ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม

ศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย”

รองคณบดีร่วมเป็น

กรรมการตัดสิน SE Hackatron

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา UNESCO ได้เชิญ นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้าร่วมงาน Social Enterprise Conference และร่วมเป็นกรรมการคัดสิน SE Hackatron ณ UNESCO SE Conference

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯออกบูธให้ข้อมูลด้านการศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมจัดบูธให้ความรู้และให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รองคณบดีได้รับเกียรติบรรยายที่ไปรษณีย์ไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม ได้รับเชิญจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการบรรยายเรื่อง ผู้นำแห่งความยั่งยืน Social Responsible & Sustainable Leaders และ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการ Social Innovation Projects ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ณ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงานชนบทห่างไกลทั่วประเทศไทย กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน

บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่ 50 เข้าเฝ้าผู้แทนพระองค์

วันที่ 2 พย คุณภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสสังกัดผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ และปิดค่าย move world together ค่าย 3 ปี 6 ณ ศูนย์ประชุมของ สวทช

มธ.ร่วมกฟผ.มอบรางวัลเกียรติยศ Move World Together

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับน.ส.พนิดา บุญเทพ (หนุ่ย) บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 36 ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ  

่บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที 36 รับโล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

คณบดีร่วมปฐมนิเทศอาสาสมัคร
เพื่อไทย

วันที่ 20 กย 61 ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดี ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศและส่งมอบ อาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี 2561 
เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน 3 คน เบนิน 2 คน เลโซโท 2 คน และโมซัมบิก 1 คน

ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย เป็นความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 15 ปี จัดส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ในประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยมีความร่วมมือ ด้านวิชาการ และการพัฒนา

มธ. ร่วม กฟผ. รณรงค์ลดสารพิษในแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดย วิทยาลัย พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์) จัดโครงการภูมิชุมชน และได้จัดเวทีรณรงค์เรื่อง ลดสารพิษในแหล่งน้ำต่างๆ (ผลจากใช้สารฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงสูงมาก) ที่บ้านห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง จ ขอนแก่น

เตือนใจ ดีเทศน์ ศิษย์เก่า บอ. เข้าชิงรางวัลระดับโลก ''Nansen Refugee Award'' 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คูณเตือนใจ ดีเทศน์ (ครูแดง) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 คนสุดท้าย จากเอเชีย เพื่อลุ้นรางวัลระดับโลก "Nansen Refugee Award " ของ UNHCR ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก้ผู้อุทิศตนแก่ผู้ลี้ภัย-คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ผู้พลัดถิ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์

สมาชิกเครือข่าย PURDNET เนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและชนบทในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวต้อนรับ สมาชิกเครือข่าย PURDNET เนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและชนบทในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561

ผู้แทน กฟผ. เข้าขอบคุณคณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. อกค. และทีมงานเป็นผู้แทน กฟผ.ได้เข้ามาขอบคุณ ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภาคีเครือข่ายผู้ให้คำแนะนำสนับสนุนการพัฒนาบ้านห้วยยาง จนทำให้ กฟผ.ได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2561

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562