top of page
6_edited_edited

หลักสูตร/สมัครเรียน

วิทยาลัยวางแผนเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในทุกระดับ โดยตั้งเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกรักความเป็นธรรม มีทักษะในการทำงาน สนใจเข้าร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “สถาบันชั้นนำของอาเซียน ที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สมดุล และยั่งยืน” โดยวิทยาลัยได้มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตดังนี้

           สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

           สร้างคนให้มีความเข้าใจถึงความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบต่างๆในชุมชนหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชนบท เข้าใจปัญหาความยากจนอย่างลึกซึ้ง

          พัฒนาให้เกิดทักษะการทำงานกับชุมชน เป็นนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ นักวิจัยชุมชน นักประเมินสถานการณ์ชุมชน นักจัดการงานอาสาสมัคร หรือโครงการจัดการตนเองโดยชุมชน เป็นนักส่งเสริมงานวัฒนธรรมชุมชน นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และคนทำงานด้าน Social Responsibility ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ

          สร้างความพร้อมให้นักศึกษาและบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)      

          ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

IMG_0360_edited

หลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม)

จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นฐานคิดในการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัวและทักษะที่หลากหลายของมนุษย์ ความสามารถในการรับมือกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดที่แปลกใหม่และความคิดเชิงประยุกต์ ความสามารถในการออกแบบงาน ความฉลาดในการเข้าสังคม และมีความเข้าใจสื่อยุคใหม่ จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นสอดประสานไปกับสถานการณ์ของสังคมโลก 

40288009_326269111490427_123733858000358

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

(บัณฑิตอาสาสมัคร)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครนับว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนแบบบริการสังคม (Service Learning)  นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยผ่านอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่นักเรียนสนใจศึกษา นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน อีก 7 เดือนเป็นการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน และเขียนงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่ได้จากในพื้นที่ 2 เดือน สุดท้าย

Krui.jpg

หลักสูตรปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาร่วมสมัยและปฏิบัติการพัฒนา)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาร่วมสมัยและการปฏิบัติการ (หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2565 อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย) 

เปิดสอนใน 2 วิชาเอก ได้แก่

วิชาเอกการพัฒนาร่วมสมัยและการประเมินผลเชิงพัฒนา และวิชาเอกปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรจะสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับและต่อยอด คุณภาพของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เนื่องจาก เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ผู้ศึกษาซึ่งได้รับการฝึกฝน บ่มเพาะให้เป็นผู้มีแนวคิดต่อการพัฒนาในเชิง บูรณาการทุกมิติ ทางสังคมอยู่แล้ว จะได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะของการติดตามประเมินผลการพัฒนาทั้งด้าน แนวคิดทฤษฎี และการบริหารจัดการงานพัฒนา เพื่อเป็นกลไกรูปธรรมที่จะสร้างข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพและนำไป สร้างสรรค์การพัฒนาในด้านต่างๆ ได้จริง บนพื้นฐานของจริยธรรมในวิชาชีพของนักประเมินผลที่ต้องการความสุจริต ซื่อสัตย์ เปี่ยมด้วยส านึกรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นที่ปรึกษา เป็นกัลยาณมิตรที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับ องค์กร แผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้จริง

วิชาเลือกทั่วไป ป.ตรี (เฉพาะนักศึกษาธรรมศาสตร์)

แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี

bottom of page