6_edited_edited

หลักสูตร/สมัครเรียน

วิทยาลัยวางแผนเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในทุกระดับ โดยตั้งเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกรักความเป็นธรรม มีทักษะในการทำงาน สนใจเข้าร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)” โดยวิทยาลัยได้มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตดังนี้

           สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

           สร้างคนให้มีความเข้าใจถึงความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบต่างๆในชุมชนหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชนบท เข้าใจปัญหาความยากจนอย่างลึกซึ้ง

          พัฒนาให้เกิดทักษะการทำงานกับชุมชน เป็นนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ นักวิจัยชุมชน นักประเมินสถานการณ์ชุมชน นักจัดการงานอาสาสมัคร หรือโครงการจัดการตนเองโดยชุมชน เป็นนักส่งเสริมงานวัฒนธรรมชุมชน นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และคนทำงานด้าน Social Responsibility ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ

          สร้างความพร้อมให้นักศึกษาและบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)      

          ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

IMG_0360_edited

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาตนเอง พัฒนาภายใน พัฒนาคุณธรรม สำนึกสาธารณะจิตกุศล และจิตอาสาพัฒนาส่วนรวม และนักพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน รูปแบบการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจัดการในสถานการณ์ของชีวิตจริงที่หลากหลาย การทำงานพัฒนาบูรณาการและสร้างสรรค์จริงผสมผสานกับการฟังบรรยายในชั้นเรียน เพื่อให้บัณฑิตรู้จริง ทำได้ และเป็นผู้ที่ "คิดสร้างสรรค์ บูรณาการนอกกรอบ รับผิดชอบต่อส่วนรวม    มีส่วนร่วมอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม"​

40288009_326269111490427_123733858000358

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

(บัณฑิตอาสาสมัคร)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครนับว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนแบบบริการสังคม (Service Learning)  นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยผ่านอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่นักเรียนสนใจศึกษา นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน อีก 7 เดือนเป็นการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน และเขียนงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่ได้จากในพื้นที่ 2 เดือน สุดท้าย

Krui.jpg

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมี 3 แผนการศึกษา ดังนี้

           

แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์เน้นการเรียนรู้จากการทำวิทยานิพนธ์ในพื้นที่หรือประเด็นที่เชี่ยวชาญ

         

 แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

         

แผน ข เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

วิชาเลือกทั่วไป ป.ตรี (เฉพาะนักศึกษาธรรมศาสตร์)

แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี