หลักสูตร/สมัครเรียน

วิทยาลัยวางแผนเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในทุกระดับ โดยตั้งเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกรักความเป็นธรรม มีทักษะในการทำงาน สนใจเข้าร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)” โดยวิทยาลัยได้มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตดังนี้

           สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

           สร้างคนให้มีความเข้าใจถึงความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบต่างๆในชุมชนหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชนบท เข้าใจปัญหาความยากจนอย่างลึกซึ้ง

          พัฒนาให้เกิดทักษะการทำงานกับชุมชน เป็นนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ นักวิจัยชุมชน นักประเมินสถานการณ์ชุมชน นักจัดการงานอาสาสมัคร หรือโครงการจัดการตนเองโดยชุมชน เป็นนักส่งเสริมงานวัฒนธรรมชุมชน นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และคนทำงานด้าน Social Responsibility ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ

          สร้างความพร้อมให้นักศึกษาและบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)      

          ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาตนเอง พัฒนาภายใน พัฒนาคุณธรรม สำนึกสาธารณะจิตกุศล และจิตอาสาพัฒนาส่วนรวม และนักพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน รูปแบบการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจัดการในสถานการณ์ของชีวิตจริงที่หลากหลาย การทำงานพัฒนาบูรณาการและสร้างสรรค์จริงผสมผสานกับการฟังบรรยายในชั้นเรียน เพื่อให้บัณฑิตรู้จริง ทำได้ และเป็นผู้ที่ "คิดสร้างสรรค์ บูรณาการนอกกรอบ รับผิดชอบต่อส่วนรวม    มีส่วนร่วมอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม"​

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

(บัณฑิตอาสาสมัคร)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครนับว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนแบบบริการสังคม (Service Learning)  นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยผ่านอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่นักเรียนสนใจศึกษา นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน อีก 7 เดือนเป็นการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน และเขียนงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่ได้จากในพื้นที่ 2 เดือน สุดท้าย

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมี 3 แผนการศึกษา ดังนี้

           

แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์เน้นการเรียนรู้จากการทำวิทยานิพนธ์ในพื้นที่หรือประเด็นที่เชี่ยวชาญ

         

 แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

         

แผน ข เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

วิชาเลือกทั่วไป ป.ตรี (เฉพาะนักศึกษาธรรมศาสตร์)

แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562