top of page

บริการวิชาการ

  • บริการวิชาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดอบรมระยะสั้น เกี่ยวกับ CSR 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีการจัดสัมนา/เสวนา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ในด้านCSR, SE, การพัฒนาชุมชน/ชนบท, การจัดการอาสาสมัคร หรือในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้วย

โครงการ / กิจกรรม

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ ผู้นำโครงการนำร่องด้าน CSR, SE และการพัฒนาในด้านต่างๆ 

ศูนย์การเรียนรู้

เรามีศูนย์สำหรับเรียนรู้ และพัฒนา คุณภาพการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง 

bottom of page