top of page

งานวิจัย

วิทยาลัยมุ่งเน้นสร้างงานวิจัยที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยเน้นผลิตความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย (Contemporary Community Development) ในประเด็นอาทิ การขยายตัวของเมือง การลดความเลื่อมล้ำของคนในสังคม การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศโดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิชาการที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Driving) ในประเด็นด้านการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย จึงนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ในด้านการการพัฒนาชุมชนร่วมสมัยในอนาคต

bottom of page