งานวิจัย

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในชนบทและชุมชนอื่นๆได้จริง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์เน้นผลิตความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเมือง การลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและการจัดการงานอาสาสมัคร การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร และเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและตำรา ปัจจุบันวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์การสากลเป็นจำนวนมาก

วารสาร

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในกลุ่ม TCI ระดับ 2 (พ.ศ.2563 - 2567) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวารสารวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา งานพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน และประวัติศาสตร์

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562