top of page

ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

บุคคลสำคัญของโลก และของประเทศไทย

ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ก่อตั้งสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ซึ่งต่อมาคือ "วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์"

ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องจากในปี 2559 UNESCO โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยังถือเป็นบุคคลสำคัญของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด้วย ไม่เพียงเพราะ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้ก่อตั้ง แต่ยังเป็นผู้เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาชนบท ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในเข้าถึงชนบทคนแรกๆของประเทศไทยด้วย

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอเชิญให้ท่านได้รู้จัก เรียนรู้ หรือระลึกถึง ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด้วยการเยี่ยมชมประวัติ ผลงาน คุณูปการ ของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อระลึกและสืบสานปณิธาน ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อไป

bottom of page