top of page

วารสาร

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในกลุ่ม TCI ระดับ 2 (พ.ศ.2563 - 2567) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นวารสารวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา งานพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน และประวัติศาสตร์

bottom of page