สมัครเรียน/หลักสูตร

วิทยาลัยวางแผนเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในทุกระดับ โดยตั้งเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกรักความเป็นธรรม มีทักษะในการทำงาน สนใจเข้าร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)” โดยวิทยาลัยได้มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตดังนี้

           สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

           สร้างคนให้มีความเข้าใจถึงความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบต่างๆในชุมชนหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชนบท เข้าใจปัญหาความยากจนอย่างลึกซึ้ง

          พัฒนาให้เกิดทักษะการทำงานกับชุมชน เป็นนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ นักวิจัยชุมชน นักประเมินสถานการณ์ชุมชน นักจัดการงานอาสาสมัคร หรือโครงการจัดการตนเองโดยชุมชน เป็นนักส่งเสริมงานวัฒนธรรมชุมชน นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และคนทำงานด้าน Social Responsibility ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ

          สร้างความพร้อมให้นักศึกษาและบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)      

          ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อประชาชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง

The

JOINT

หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

 

ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

Bachelor of Arts (Creative Development)

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาตนเอง พัฒนาภายใน พัฒนาคุณธรรม สำนึกสาธารณะจิตกุศล และจิตอาสาพัฒนาส่วนรวม และนักพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน รูปแบบการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจัดการในสถานการณ์ของชีวิตจริงที่หลากหลาย การทำงานพัฒนาบูรณาการและสร้างสรรค์จริงผสมผสานกับการฟังบรรยายในชั้นเรียน เพื่อให้บัณฑิตรู้จริง ทำได้ และเป็นผู้ที่ "คิดสร้างสรรค์ บูรณาการนอกกรอบ รับผิดชอบต่อส่วนรวม    มีส่วนร่วมอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม"

รายละเอียด

แผ่นพับ

สรุป TCAS ปี62

สมัครเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

(บัณฑิตอาสาสมัคร)

 

ชื่อปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

Graduate diploma (Volunteer graduate)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครนับว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศ ไทยที่มีการเรียนแบบบริการสังคม (Service Learning)  นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรม เนียมการศึกษา โดยผ่านอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่นักเรียนสนใจศึกษา นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน อีก 7 เดือนเป็นการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน และเขียนงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่จากพื้นที่่ใน 2 เดือน สุดท้าย

รายละเอียด

แผ่นพับ

ประกาศรับสมัคร

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

 

ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

Master of Arts (Creative development)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมี 3 แผนการศึกษา ดังนี้

  •  แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์เน้นการเรียนรู้จากการทำวิทยานิพนธ์ในพื้นที่   หรือประเด็นที่เชี่ยวชาญ คลิกอ่าน แนวการเขียนเอกสารเชิงแนวคิดการวิจัย

  •  แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

  •  แผน ข เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

รายละเอียด

แผ่นพับ

ประกาศรับสมัคร

สมัครเรียน

กลุ่มวิชาเลือก นักศึกษาปริญญาตรี

รายวิชา บอ. 200  ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านสังคมชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Introduction to Rural Transformation in Southeast Asia)

ส่งเสริมองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงชนบทที่เกิดขึ้นในประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนต่อชนบทไทย

รายวิชา พท. 240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 

(Volunteerism and Social Development)

รายละเอียด
แผ่นพับ
Details
Brochure
รายละเอียด
แผ่นพับ
Details
Brochure

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562