ปรัชญา

“ให้โอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษา เคารพความแตกต่าง สร้างจิตสำนึกอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม”

วิสัยทัศน์

 

“เป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)”

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนศาสตร์ (Development studies) ในสาขาอาสาสมัครศึกษา สาขา

ธุรกิจเพื่อสังคมและสาขาการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านพัฒนศาสตร์ ผ่านการวิจัย การจัดการความรู้และการทำโครงการนำร่องต่างๆ

3.ให้บริการวิชาการและชี้นำสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อจรรโลงสังคมไทยไปสู่สันติประชาธรรม

 

 

5. บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก (Core Value) :

"COLA" 

“ร่วมมือ (Cooperation) เปิดใจ (Open mindedness) ใฝ่รู้ (Enthusiasm to Learn) รับผิดชอบ (Accountability)”  

IMG_0320.jpg

สมรรถนะหลักองค์กร 

“เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

(Social Change Driving)”

และอนุสรณ์ถึง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อี๊งภากรณ์