top of page

สัมมนา/เสวนา

40366052_474440446371110_144126403953452

เสวนา SDGs ครั้งที่ 1  "รูปธรรม ความยั่งยืน"

วันนี้ 4 สิงหาคม 2561 Social Innovation Unit ของ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ SDG Move โดยการสนับสนุนของ สำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ จัดงานเสวนา SDGs ครั้งที่ 1 “รูปธรรมความยั่งยืน” ณ ห้อง 2007 อาคารปิยชาติ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เสวนาเพื่อเสนอรูปธรรมเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก 5 พื้นที่ ทั้งในมิติพลังงาน สุขภาพ คนจน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้งบนภูเขาและท้องทะเล ได้แก่ ด่านซ้าย โมเดล (ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งรักษา) คนจนเมือง (อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานินท์) แม่แจ่ม โมเดล (พลาย ภิรมย์) กระบี่ Go Green (ศุภกิจ นันทวรการ) และ ประมงพื้นบ้าน (สุลักขณา เป็กทอง)

32904322_629124874104563_891611803507333

เสวนา  ถอดรหัสเส้นทางสู่อาชีพ...นักพัฒนา

18 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดเสวนา ถอดรหัสเส้นทางสู่อาชีพ....นักพัฒนา เพื่อแนะแนวอาชีพด้านการพัฒนาและการประกอบการเพื่อสังคม ให้น้องๆนักศึกษาที่สนใจ

เสวนา  "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม"

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์        ร่วมเสวนาในงาน Innovation Thailand Expo 2019          "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรม"

bottom of page