top of page

กิจการนักศึกษา

Student Affair 

       งานกิจการนักศึกษา เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้บริการช่วยเหลือนักศึกษา การให้คำปรึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษาได้ที่นี่

whisper.jpg

"เพียงกระซิบบอก หรือ Just whisper" คือ ช่องทางรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพและดูแลทุกข์สุขขั้นพื้นฐานของนักศึกษา

"Just whisper" เปรียบเสมือน Call center ที่คอยรับฟังการสะท้อนปัญหาและข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพื่อส่งต่อปัญหาและข้อร้องเรียนเหล่านั้นไปสู่ระบบการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขรวมไปจนถึงการหาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้องตรงจุด

นักศึกษาทุกคนสามารถสะท้อนปัญหาที่ประสบพบเจอทั้งในด้านสภาวะจิตใจ การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ฯลฯ ได้ ผ่านช่องทาง Just whisper นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBUnfA0TR7BgQiKt94neLuPw5kU473_l5n9fqRqCVd3MYgvg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3Z2KSlD-eEaSyKhwZTXAGRywmxPk-3YNe7LXT5mMy12RJm09VBEUqIs10

 

ฝ่ายการนักศึกษา
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ขอขอบคุณนักศึกษาสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ด้วย

bottom of page