top of page

โครงการ/กิจกรรม

ศูนย์อบรมและจัดการอาสาสมัคร

IMG_9380.jpg

    ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดประชุม เสวนาวิชาการ คัดเลือก และอบรมอาสาสมัครไทย โดยมีโครงการต่างๆที่สำคัญ อาทิ
   - จัดทำระบบสื่อสารอาสาสมัครผ่าน application เชื่อมกับ ระบบแจ้งเหตุของหน่วยงานต่างๆ 

   - คัดเลือก อบรมอาสาสมัครไทย ส่งไปทำงานที่ภูฏาน เวียตนาม และอัฟริกา ฯลฯ

   

ศูนย์ CSR และ Social Enterprise

39186555_2392399030785429_21855735955293

   มีผลงานด้าน CSR ให้กับภาคีที่มาขอความร่วมมือ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เช่น กฟผ.  อสค.  ปตท.  บริษัทกระทิงแดง ฯ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม Social Innovation (สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ) สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย

Asia

   ร่วมมือกับหลายภาคีทำงานพัฒนาชุมชนทั้งในชนบทและในเมือง รวมถึงเครือข่ายชุมชนหลายประเภท

อย่างยั่งยืนงานพัฒนาครอบคลุมเรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยทางอาหาร พลังงานทางเลือก ความมั่นคงด้านที่ดิน ป่าชุมชน การแก้ไขปัญหาการขาดน้ำในอีสาน มุ่งสู่ SDG ใน 4 ภูมิภาค

กองทุนสวัสดิการชุมชน

แถลงข่าวกองทุน_edited.jpg

   ร่วมมือกับหลายภาคีเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทั่วประเทศ (ประมาณ 6,000 กลุ่ม มีเงินสะสมรวมกันกว่า 13,000 ล้านบาท)

   จัดประกวดผลงานกองทุนโดยใช้แนวคิด อ. ป๋วยเป็นเกณฑ์ (จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน) รวมถึงเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ให้ผู้บริหารกองทุนฯ และให้คำปรึกษาคณะกรรมการระดับประเทศเรื่อง การสร้างยุทธศาสตร์ นโยบาย การขับเคลื่อนงาน ให้การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อยกร่างกฎหมาย)

โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย

42132860_2457105344314797_56668734849244

จัดอบรม และเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในโครงการอาสาสมัครเพื่อไทย (Friends From Thailand – FFT) ทั้งด้านภาษา และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดอบรมอาสาสมัครไปยังประเทศต่างๆ อาทิ ภูฏาน เวียดนาม แอฟริกา เป็นต้น

รางวัลสันติประชาธรรม

santi1_edited_edited.jpg

จัดมอบรางวัลสำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางสันติประชาธรรมของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อสืบทอดเจตนารมย์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วยไปสู่อนุชนรุ่นหลัง โดยมีการมอบรางวัล ในวันสันติภาพไทย วันที่ 16 เดือน สิงหาคม ของทุกปี

ป๋าป๋วย ธรรมศาสตร์

40355751_663596327338324_121495232998853

ป่าต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ ศาสตร์พระราชารัชกาลที่ 9 ''ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง'' คือ ได้ใช้ไม้สอย (พออยู่) ไม้กินได้ (พอกิน) ไม้เศรษฐกิจ (พอใช้) และระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนเส้นทางเดินป่าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

โครงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ให้บริการปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และการดำเนินงานด้าน CG / CSR เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

40012716_714659555551094_166481434710219

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ อบต.นาตาขวัญ จังหวัดระยอง จัดทำแผนแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืนจำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

โครงการอบรมวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับครู พสวท.

IPST-33.jpg

จัดอบรมวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู พสวท. ทั้ง 21 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีเครื่องมือ หรือกระบวนการใหม่ๆในการแนะนำ หรือพัฒนาการทำโครงงานของนักเรียนทุนพสวท.

bottom of page