โครงการ/กิจกรรม

โครงการ Move World Together

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนจากทุกภาคของประเทศ รวมทั้งจากพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เขื่อน และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ของ กฟผ. มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและร่วมกันทำโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนสังคม ใช้และอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสร้างสรรค์

เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่  http://www.moveworldtogether.com/TH/

ศูนย์อบรมและจัดการอาสาสมัคร

    ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดประชุม เสวนาวิชาการ คัดเลือก และอบรมอาสาสมัครไทย โดยมีโครงการต่างๆที่สำคัญ อาทิ
   - จัดทำระบบสื่อสารอาสาสมัครผ่าน application เชื่อมกับ ระบบแจ้งเหตุของหน่วยงานต่างๆ 

   - คัดเลือก อบรมอาสาสมัครไทย ส่งไปทำงานที่ภูฏาน เวียตนาม และอัฟริกา ฯลฯ

   

ศูนย์ CSR และ Social Enterprise

   มีผลงานด้าน CSR ให้กับภาคีที่มาขอความร่วมมือ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เช่น กฟผ.  อสค.  ปตท.  บริษัทกระทิงแดง ฯ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม Social Innovation (สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ) สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย

   ร่วมมือกับหลายภาคีทำงานพัฒนาชุมชนทั้งในชนบทและในเมือง รวมถึงเครือข่ายชุมชนหลายประเภท

อย่างยั่งยืนงานพัฒนาครอบคลุมเรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยทางอาหาร พลังงานทางเลือก ความมั่นคงด้านที่ดิน ป่าชุมชน การแก้ไขปัญหาการขาดน้ำในอีสาน มุ่งสู่ SDG ใน 4 ภูมิภาค

กองทุนสวัสดิการชุมชน

   ร่วมมือกับหลายภาคีเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทั่วประเทศ (ประมาณ 6,000 กลุ่ม มีเงินสะสมรวมกันกว่า 13,000 ล้านบาท)

   จัดประกวดผลงานกองทุนโดยใช้แนวคิด อ. ป๋วยเป็นเกณฑ์ (จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน) รวมถึงเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ให้ผู้บริหารกองทุนฯ และให้คำปรึกษาคณะกรรมการระดับประเทศเรื่อง การสร้างยุทธศาสตร์ นโยบาย การขับเคลื่อนงาน ให้การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อยกร่างกฎหมาย)

โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย

จัดอบรม และเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในโครงการอาสาสมัครเพื่อไทย (Friends From Thailand – FFT) ทั้งด้านภาษา และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดอบรมอาสาสมัครไปยังประเทศต่างๆ อาทิ ภูฏาน เวียดนาม แอฟริกา เป็นต้น

รางวัลสันติประชาธรรม

จัดมอบรางวัลสำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางสันติประชาธรรมของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อสืบทอดเจตนารมย์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วยไปสู่อนุชนรุ่นหลัง โดยมีการมอบรางวัล ในวันสันติภาพไทย วันที่ 16 เดือน สิงหาคม ของทุกปี 

ป๋าป๋วย ธรรมศาสตร์

ป่าต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ ศาสตร์พระราชารัชกาลที่ 9 ''ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง'' คือ ได้ใช้ไม้สอย (พออยู่) ไม้กินได้ (พอกิน) ไม้เศรษฐกิจ (พอใช้) และระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนเส้นทางเดินป่าเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

โครงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ให้บริการปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และการดำเนินงานด้าน CG / CSR เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ อบต.นาตาขวัญ จังหวัดระยอง จัดทำแผนแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืนจำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 

โครงการอบรมวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับครู พสวท.

จัดอบรมวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู พสวท. ทั้ง 21 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีเครื่องมือ หรือกระบวนการใหม่ๆในการแนะนำ หรือพัฒนาการทำโครงงานของนักเรียนทุนพสวท. 

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562