ดาวน์โหลดเอกสาร (Download)

หลักสูตรปริญญาตรี
 • แบบคำร้องทั่วไป

 • ขอใช้ห้องบรรยาย/ประชุม

 • ขอยืมอุปกรณ์

หลักสูตรปริญญาโท
 • แบบคำร้องทั่วไป  Word / PDF

 • แบบคำร้องขออนุมัติตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

 • ใบขออนุมัติขอสอบกลั่นกรองเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

 • แบบคำร้องขออนุมัติตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

 • ใบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

 • แบบคำร้องขออนุมัติตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

Follow

 • line
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562