top of page

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download)

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
  • แบบคำร้องทั่วไป  Word / PDF

  • แบบคำร้องขออนุมัติตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

  • ใบขออนุมัติขอสอบกลั่นกรองเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

  • แบบคำร้องขออนุมัติตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

  • ใบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

  • แบบคำร้องขออนุมัติตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ Word / PDF

bottom of page