top of page

เกี่ยวกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประวัติ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2512 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในชื่อสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร โดยมีวัตถุประสงค์คือการเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาจากหลากหลามหาวิทยาลัยได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานในพื้นที่ห่างไกล ท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม ในปัจจุบันมีศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัครกว่า 1,500 คน เข้าทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน และมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่ทำงานอยู่ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ในปี 2558 ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์  ผู้ก่อตั้งสำนักบันฑิตอาสาสมัคร   ถูกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งเป็นวาระ ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และในวาระดังกล่าว สำนักบันฑิตอาสาสมัคร ได้มีการยกสถานะเป็นวิทยาลัย ในปี 2558 โดยมีสถานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์”  เพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จากสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

สู่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท เชี่ยวชาญทั้งด้านการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และการจัดการอาสาสมัคร เน้นลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชุมชน และพื้นที่ทางสังคมระดับต่าง ๆ พร้อมกับใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายอันหลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

คลิกที่นี่

เพื่อดู

ศิษย์เก่า

ที่มีชื่อเสียง

bottom of page