รางวัลสันติประชาธรรม เริ่มมีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป    เป็นเจ้า ภาพหลัก โดยได้มีการการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักพัฒนาและคนในสังคม ผ่านการรับรางวัลสันติประชาธรรม จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักสานต่อการพิจารณามอบ “รางวัลสันติประชาธรรม” สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นการถาวร เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดสันติประชาธรรมของท่าน ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562