ผู้บริหาร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Executive of PSDS

untitled-82.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.สุนทร คุณชัยมัง                  

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม

ดร.สานิตย์ หนูนิล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร.กนกวรา พวงประยงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัย

คณาจารย์

kanokwara-1_edited.jpg

อ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์

อาจารย์ประจำ

ประชากรกับการพัฒนา สังคมสูงวัย

งานอาสาสมัครกับการพัฒนาประชากรและสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม  และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 

untitled-24.jpg

อ.ดร.เกศกุล สระกวี

อาจารย์ประจำ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย จิตวิทยาการประยุกต์การบริหารจัดการองค์กร

untitled-112_edited.jpg

ผศ.กิตติกาญจน์ หาญกุล

อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)

สิทธิชุมชน การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน

untitled-110.jpg

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล

อาจารย์ประจำ

ศึกษาศาสตร์การส่งเสริมกระบวนทัศน์ความคิดสร้างสรรค์

รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์.jpg

รศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์

อาจารย์ประจำ

เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเมืองและแรงงาน

อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล.jpg

ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

อาจารย์ประจำ

งานพัฒนาชุมชน งานวางแผน ติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างมีส่วนร่วม

untitled.jpg

ศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

อาจารย์ประจำ

นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน มีผลงานตำราและคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิจัยและสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน

Avatar 108

รอการบรรจุ

Avatar 108

       รอการบรรจุ

172394.jpg

ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์

อาจารย์ประจำ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข

เศรษฐศาสตร์แห่งความพอดีในภาคธุรกิจ

44843874_312852399544896_891130069237995

รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์

อาจารย์ประจำ

การศึกษาการพัฒนา การเมืองและการพัฒนา หลังการพัฒนา
(Post Development)

อ.สร้อยมาส_edited.jpg

ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี

อาจารย์ประจำ

สัมคมวิทยาการย้ายถิ่น สังคมวิทยาชนบท

อาจารย์ประจำ

นายเศรษฐภูมิ บัวทอง

นักวิจัยประจำ

บุคลากร

นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวศรีสุข มงกุฏวิสุทธิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริการวิชาการ

นางสาวจีราวรรณ ตาลช่วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษาและนักวิจัย

นางธิดาทิพย์ สุภาวงศ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

ดูแลการประกันคุณภาพ ทั้ง 3 หลักสูตร และการประเมินการเรียนการสอน หลักสูตร ป.ตรี

นายต่วนรุสดี จะนือรง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท

นายจิราวุธ สุปัญญา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

เลขานุการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   บัณฑิตอาสาสมัคร

นางสาวทิราวรรณ เดชชูตระกูล

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี

นางสาวปัทมาวรรณ แป้นศิริ

นางสาวสุนทรี กอนไธสง

ผู้ช่วยนักวิจัยกองทุนวิจัยวิทยาลัยฯ

บริหารและธุรการ

นางนัยรัตน์ ตรัสใจธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายถนอม ราชแสง

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายสำรวม เหรียญประชา

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

นางสาวน้ำอ้อย อุบลบาน

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปริญญาตรี

นายเศรษฐภูมิ บัวทอง

staff

ผู้ช่วยโครงการวิจัย

นักวิจัย ปฏิบัติการ

ดร,สานิตย์ หนูนิล.jpg

            อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล

อาจารย์ประจำ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการ

กิจการเพื่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจ

การพัฒนาทุนมนุษย์ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงานอาสาสมัคร และสาขาที่เกี่ยวข้อง

อ.อรศรี 1.jpg

รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์

การวิจัยสังคม  การพัฒนาสังคมและชนบทกระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้  การประเมินผลงานพัฒนา 

การพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

Avatar 109

อ.ดร.มณฑาวดี  ครุฑมีชัย

อาจารย์พิเศษ

การพัฒนาชุมชน ประสบการณ์ทำงาน

ในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

Avatar 109

อ.ดร.ศิญานี  หิรัญสาลี

อาจารย์พิเศษ

Social Enterprise

การประกอบธุรกิจทางสังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการความร่วมมือ

1. Move World Together

นายศิริพงษ์  รุ่งเรือง

ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา

หัวหน้าโครงการ

อ.ดร.กนกวรา  พวงประยงค์

รองหัวหน้าโครงการ

นางสาวทิราวรรณ เดชชูตระกูล

ผู้ประสานงานส่วนราชการ

นายประกิต หลักบุญ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชนภูมิภาค

นางสาวพรทิพย์ ใจมั่น

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

นางสาวฟาดีละห์ เจ๊ะมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

นางสาวพิมพ์ชนก พิิชัยกาล

เลขานุการหัวหน้าโครงการ

นางสาวธัญญาเรศ ทองยศ

นายนคร บุญน้อย

นางสาววิจิตรา สานุสันต์

staff

เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชนภูมิภาค

นักวิชาการ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาค

2. โครงการภูมิชุมชน

นางศุทธินี เต่าเถื่อน

พนักงานบริการ ระดับ2

นายไพโรจน์ สุขอร่าม

พนักงานบริการ ระดับ2

นางสาววนัสนันท์ ดงสถาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางสาวอิสรีย์ ทองกอง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญจันทร์ บัวซาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

รอการบรรจุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาววิภา กลิ่นภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายทองใบ เชื้ออยู่

บุคลากร ชำนาญการ

นางสุภากร จิตรสุข

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผศ.ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา

หัวหน้าโครงการ

อ.ดร.เกศกุล  สระกวี

รองหัวหน้าโครงการ

staff

ผู้ประสานงานโครงการ

3. โครงการส่งเสริมกองทุนพัฒนาชุมชน

4. โครงการความร่วมมือกับองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO)

5. โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิ TMB

โครงการส่งเสริมวิชาการ

1. โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)

2. โครงการขับเคลื่อนขบวนการประชาชน (มหกรรมที่ดินคือชีวิต)

3. อบรมหลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (CSR)

4. อบรมความรู้ด้านอื่นๆ

โครงการพิเศษ

1. โครงการประกวดรางวัลสรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ "จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน"

2. ร่วมจัดงานมอบรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชน

3. ร่วมจัดงานมอบรางวัลสันติประชาธรรม

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562