ผู้บริหาร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Executive of PSDS

untitled-82.jpg

คณาจารย์

kanokwara-1_edited.jpg

อ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์

อาจารย์ประจำ

ประชากรกับการพัฒนา

งานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการองค์กรสร้างสรรค์และกิจการเพื่อสังคม
นิเทศศิลป์กับการสร้างสรรค์

untitled-24.jpg

อ.ดร.เกศกุล สระกวี

อาจารย์ประจำ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย จิตวิทยาการประยุกต์การบริหารจัดการองค์กร

untitled-112_edited.jpg

ผศ.กิตติกาญจน์ หาญกุล

อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)

สิทธิชุมชน การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน

untitled-110.jpg

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล

อาจารย์ประจำ

ศึกษาศาสตร์การส่งเสริมกระบวนทัศน์ความคิดสร้างสรรค์

รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์.jpg

รศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์

อาจารย์ประจำ

เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเมืองและแรงงาน

อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล.jpg

ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

อาจารย์ประจำ

งานพัฒนาชุมชน งานวางแผน ติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างมีส่วนร่วม

untitled.jpg

รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

อาจารย์ประจำ

นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน มีผลงานตำราและคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิจัยและสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน

อ.ดร.ศศิธร_edited_edited.jpg

อ.ดร.ศศิธร เดชพรหม

อาจารย์ประจำ

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม การบริหารงานภาครัฐ การพัฒนาสังคมและการพัฒนาชุมชน นโยบายสาธารณะและการวางแผน ความรับผิดชอบต่อสังคม

อ.ศุภรัตน์ 1_edited.jpg

รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

อาจารย์ประจำ

เชี่ยวชาญจิตวิทยาการพัฒนา

172394.jpg

ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์

อาจารย์ประจำ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข

เศรษฐศาสตร์แห่งความพอดีในภาคธุรกิจ

44843874_312852399544896_891130069237995

รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์

อาจารย์ประจำ

การศึกษาการพัฒนา การเมืองและการพัฒนา หลังการพัฒนา
(Post Development)

อ.สร้อยมาส_edited.jpg

ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี

อาจารย์ประจำ

สัมคมวิทยาการย้ายถิ่น สังคมวิทยาชนบท

อาจารย์ประจำ

บุคลากร

นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวศรีสุข มงกุฏวิสุทธิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริการวิชาการ

นางสาวจีราวรรณ ตาลช่วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษาและนักวิจัย

นางธิดาทิพย์ สุภาวงศ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

ดูแลการประกันคุณภาพ ทั้ง 3 หลักสูตร และการประเมินการเรียนการสอน หลักสูตร ป.ตรี

นายต่วนรุสดี จะนือรง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท

นายจิราวุธ สุปัญญา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

เลขานุการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   บัณฑิตอาสาสมัคร

นางสาวทิราวรรณ เดชชูตระกูล

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี

บริหารและธุรการ

นางปภาวดี ตรัสใจธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายถนอม ราชแสง

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายสำรวม เหรียญประชา

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

นางสาวน้ำอ้อย อุบลบาน

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปริญญาตรี

นายเศรษฐภูมิ บัวทอง

นางสาวสุนทรี กอนไธสง

ผู้ช่วยนักวิจัยกองทุนวิจัยวิทยาลัยฯ

นักวิจัย ปฏิบัติการ

ดร,สานิตย์ หนูนิล.jpg

            อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล

อาจารย์ประจำ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการ

กิจการเพื่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจ

การพัฒนาทุนมนุษย์ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงานอาสาสมัคร และสาขาที่เกี่ยวข้อง

อ.อรศรี 1.jpg

รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์

การวิจัยสังคม  การพัฒนาสังคมและชนบทกระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้  การประเมินผลงานพัฒนา 

การพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

โครงการภายใต้วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Move World Together

ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์

ผู้จัดการโครงการ

นางสาวทิราวรรณ เดชชูตระกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

นางสาวเทพประทาน สีดาบุตร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ

นางสาววิลาสินี โภไคสวรรค์

นักวิชาการ

นายประกิต หลักบุญ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชนภูมิภาค

นางสาวพรทิพย์ ใจมั่น

นักวิชาการ

นางสาวฟาดีละห์ เจ๊ะมะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

นายกิตติ รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชนภูมิภาค

นางสาวจิตรารัตน์ จันทนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาค

นายไพโรจน์ สุขอร่าม

นางศุทธินี เต่าเถื่อน

พนักงานบริการ ระดับ2

พนักงานสถานที่

นางสาววนัสนันท์ ดงสถาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางสาวอิสรีย์ ทองกอง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญจันทร์ บัวซาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางนิตยา  ทองสุขดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาววิภา กลิ่นภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายทองใบ เชื้ออยู่

บุคลากร ชำนาญการ

นางสุภากร จิตรสุข

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562