ผู้บริหาร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Executive of PSDS

119167359_10164527216580554_184263439120

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์  วิศเวศวร

คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

e-mail: nitinant@econ.tu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

e-mail: kiriya@econ.tu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

e-mail: psaikhwan@engr.tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

e-mail: wwisartsakul@gmail.com

อาจารย์ ดร.กนกวรา พวงประยงค์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

e-mail: pkanokwara@yahoo.co.th

อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนิล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

e-mail: sanit_tu45@hotmail.com

นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัย

e-mail: peung30@gmail.com

 

คณาจารย์

kanokwara-1_edited.jpg

อ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์

อาจารย์ประจำ

ประชากรกับการพัฒนา สังคมสูงวัย

งานอาสาสมัครกับการพัฒนาประชากรและสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม  และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

e-mail: pkanokwara@yahoo.co.th

untitled-24.jpg

อ.ดร.เกศกุล สระกวี

อาจารย์ประจำ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย จิตวิทยาการประยุกต์การบริหารจัดการองค์กร

e-mail: kedkun.s@gmail.com

untitled-112_edited.jpg

ผศ.กิตติกาญจน์ หาญกุล

อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)

สิทธิชุมชน การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน

e-mail: kkhankun@gmail.com

untitled-110.jpg

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล

อาจารย์ประจำ

ศึกษาศาสตร์การส่งเสริมกระบวนทัศน์ความคิดสร้างสรรค์

e-mail: tsakveerakul@gmail.com

รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์.jpg

รศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์

อาจารย์ประจำ

เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเมืองและแรงงาน

e-mail: napa1973@tu.ac.th

อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล.jpg

ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

อาจารย์ประจำ

งานพัฒนาชุมชน งานวางแผน ติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างมีส่วนร่วม

e-mail: wwisartsakul@gmail.com

172394.jpg

รศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์

อาจารย์ประจำ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข

เศรษฐศาสตร์แห่งความพอดีในภาคธุรกิจ

e-mail: supawadee.khunthongjan@gmail.com

44843874_312852399544896_891130069237995

รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์

อาจารย์ประจำ

การศึกษาการพัฒนา การเมืองและการพัฒนา หลังการพัฒนา
(Post Development)

e-mail: samsunt@hotmail.com

อ.สร้อยมาส_edited.jpg

ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี

อาจารย์ประจำ

สัมคมวิทยาการย้ายถิ่น สังคมวิทยาชนบท

e-mail: soimart.r@gmail.com

ดร,สานิตย์ หนูนิล.jpg

            อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล

อาจารย์ประจำ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการ

กิจการเพื่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจ

การพัฒนาทุนมนุษย์ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงานอาสาสมัคร และสาขาที่เกี่ยวข้อง

e-mail: sanit_tu45@hotmail.com

อ.อรศรี 1.jpg

รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำ

การวิจัยสังคม  การพัฒนาสังคมและชนบทกระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้  การประเมินผลงานพัฒนา 

การพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

e-mail: aurasri@gmail.com

อ.ดร.มณฑาวดี  ครุธมีชัย

อาจารย์พิเศษ

การพัฒนาชุมชน ประสบการณ์ทำงาน

ในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

e-mail: montawadee2009@gmail.com

อ.ดร.ศิญานี  หิรัญสาลี

อาจารย์พิเศษ

Social Enterprise

การประกอบธุรกิจทางสังคม

e-mail: siyanee@thetsis.com

 

บุคลากร

นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานวิชาการ

e-mail: peung30@gmail.com

นางสาวศรีสุข มงกุฏวิสุทธิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

e-mail: srisukm@gmail.com

นางสาวจีราวรรณ ตาลช่วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

e-mail: forjunt@gmail.com

นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายการนักศึกษา

e-mail: gvcmork@gmail.com

นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการ

นางธิดาทิพย์ สุภาวงศ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

ดูแลการประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินการเรียนการสอน และงานวารสาร

e-mail: thidathi@staff.tu.ac.th

นายต่วนรุสดี จะนือรง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท

e-mail: tatuan3685253@hotmail.com

นายจิราวุธ สุปัญญา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หลักสูตรออนไลน์ ประสานงานวิชาเลือก และวิเทศสัมพันธ์

e-mail: jira_gv@staff.tu.ac.th

นางสาวทิราวรรณ เดชชูตระกูล

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี

email: yui.tirawan@gmail.com

นักวิจัยและผู้ช่วย

บริหารและธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวปิยนาถ  สรรพา

เลขานุการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

บัณฑิตอาสาสมัคร

e-mail: ps.peangpor@gmail.com

นางสาวน้ำอ้อย อุบลบาน

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปริญญาตรี

e-mail: oui0110@hotmail.com

นางสาวปัทมวรรณ แป้นศิริ

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปริญญาตรี

e-mail: ppaensiri@gmail.com

นายเศรษฐภูมิ  บัวทอง

นักวิจั

 

e-mail: setthapoom@gmail.com 

นางสาวสุนทรี  กอนไธสง

ผู้ช่วยนักวิจัย

 

e-mail: suntraee22@windowslive.com 

นางสุภากร  จิตรสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

e-mail: jsupakor@hotmail.com

นางสาววิภา  กลิ่นภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

(บัญชี)

e-mail: wi19pa@hotmail.com

นางสาววนัสนันท์ ดงสถาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

e-mail: wanat2523@gmail.com

นางสาววราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(งานบุคคล)

 

e-mail: w.wasuthepruk@gmail.com

 
 

นางสาวเพ็ญจันทร์ บัวซาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(งานสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ)

e-mail: penjunaoy@hotmail.com

นางสาวอิสรีย์ ทองกอง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

e-mail: Nuopor-L11927400@hotmail.com

นางนัยรัตน์ ตรัสใจธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

(งานสารบรรณ)

e-mail: Papawade_33@hotmail.com

นางศุทธินี เต่าเถื่อน

พนักงานบริการ ระดับ2

 

นายไพโรจน์ สุขอร่าม

พนักงานบริการ ระดับ2

นายสำรวม เหรียญประชา

พนักงานขับรถยนต์

นายถนอม ราชแสง

พนักงานขับรถยนต์

และงานอาคารสถานที่

โครงการความร่วมมือ

โครงการพัฒนาทักษะฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 2019

 

นางสาวฌาฬิตรา  งอกชัยภูมิ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

นายกิตติศักดิ์  ทรงสง่า

ฝ่ายบริการวิชาการ/วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นายรุ่งลดิศ จตุรไพศาล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายชินกิตติ์  มั่นสกุล

ฝ่ายบริหารและธึุรการ

นายปิยะธวัช รักสุวชน

ฝ่ายหลักสูตร ป.ตรี และ ป.บอ.

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562