ผู้บริหาร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Executive of PSDS

119167359_10164527216580554_184263439120

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์  วิศเวศวร

คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

e-mail: dean@psds.tu.ac.th

257940.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail: kiriya.k@psds.tu.ac.th

อ.สุภาวดี 11.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
e-mail: supawadee.k@psds.tu.ac.th

ผศ.วีรบูรณ์.jfif

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
e-mail: weeraboon.w@psds.tu.ac.th

อ.ดร.กนกวรา.jpg

อาจารย์ ดร.กนกวรา พวงประยงค์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
e-mail: kanokwara.p@psds.tu.ac.th

2021-03-31-17-43-51-409.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
e-mail: soimart.r@psds.tu.ac.th

อ.ดร.สานิตย์.jfif

อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนิล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร
e-mail: sanit.n@psds.tu.ac.th

นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัย
e-mail: supawadee.i@psds.tu.ac.th

untitled-18.jpg
 

คณาจารย์

kanokwara-1_edited.jpg

อ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์

อาจารย์ประจำ

ประชากรกับการพัฒนา สังคมสูงวัย

งานอาสาสมัครกับการพัฒนาประชากรและสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม  และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

e-mail: kanokwara.p@psds.tu.ac.th

untitled-24.jpg

อ.ดร.เกศกุล สระกวี

อาจารย์ประจำ
ประธานหลักสูตรปริญญาตรี

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย จิตวิทยาการประยุกต์การบริหารจัดการองค์กร

e-mail: kedkun.s@psds.tu.ac.th

untitled-112_edited.jpg

ผศ.กิตติกาญจน์ หาญกุล

อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)

สิทธิชุมชน การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน

e-mail: kittikan.h@psds.tu.ac.th

untitled-110.jpg

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล

อาจารย์ประจำ

ศึกษาศาสตร์การส่งเสริมกระบวนทัศน์ความคิดสร้างสรรค์

e-mail: tidarat.s@psds.tu.ac.th

รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์.jpg

รศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์

อาจารย์ประจำ

เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเมืองและแรงงาน

e-mail: napaporn.a@psds.tu.ac.th

อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล.jpg

ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

อาจารย์ประจำ

งานพัฒนาชุมชน งานวางแผน ติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างมีส่วนร่วม

e-mail: weeraboon.w@psds.tu.ac.th

อ.สุภาวดี 11.jpg

รศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์

อาจารย์ประจำ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์สุข

เศรษฐศาสตร์แห่งความพอดีในภาคธุรกิจ

e-mail: supawadee.k@psds.tu.ac.th

44843874_312852399544896_891130069237995

รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์

อาจารย์ประจำ
ประธานหลักสูตร ป.บอ.

การศึกษาการพัฒนา การเมืองและการพัฒนา หลังการพัฒนา
(Post Development)

e-mail: samchaiy.s@psds.tu.ac.th

2021-03-31-17-43-51-409.jpg

ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี

อาจารย์ประจำ

สัมคมวิทยาการย้ายถิ่น สังคมวิทยาชนบท

e-mail: soimart.r@psds.tu.ac.th

ดร,สานิตย์ หนูนิล.jpg

            อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล

อาจารย์ประจำ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการ

กิจการเพื่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจ

การพัฒนาทุนมนุษย์ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการงานอาสาสมัคร และสาขาที่เกี่ยวข้อง

e-mail: sanit.n@psds.tu.ac.th

อ.อรศรี 1.jpg

รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำ
ประธานหลักสูตรปริญญาโท

การวิจัยสังคม  การพัฒนาสังคมและชนบทกระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้  การประเมินผลงานพัฒนา 

การพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

e-mail: aurasri.n@psds.tu.ac.th

อดรณัฐวิคม.jpg

อ.ดร.ณัฐวิคม  พันธุวงศ์ภักดี

อาจารย์ประจำ

ภูมิศาสตร์การพัฒนา
นิเวศวิทยาการเมือง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

e-mail: nuttavikhom.p@psds.tu.ac.th

ผศดรณัฐธเดชน์.jpg

ผศ.ดร.ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง

อาจารย์ประจำ

พฤฒาวิทยา (Gerontology)
Global Health
การจัดการงานอาสาสมัคร
ญี่ปุ่นศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

e-mail: nattadech.c@psds.tu.ac.th

388427.jpg

อ.ดร.มณฑาวดี  ครุธมีชัย

อาจารย์ประจำ

การพัฒนาชุมชน ประสบการณ์ทำงาน

ในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)

e-mail: montawadee.k@psds.tu.ac.th

marketing-05-1024x1024.jpg

อ.ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี

อาจารย์ประจำ

Social Enterprise

การประกอบธุรกิจทางสังคม

e-mail: siyanee.h@psds.tu.ac.th

263506098_1599861837013377_8601653014724566224_n.jpg

ศ.ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์

อาจารย์ประจำ

วิจัยทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-mail: worawut.r@psds.tu.ac.th

 

บุคลากร

untitled-18.jpg

นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานวิชาการ

e-mail: supawadee.i@psds.tu.ac.th

untitled-50.jpg

นางสาวศรีสุข มงกุฏวิสุทธิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

e-mail: srisuk.m@psds.tu.ac.th

untitled-10.jpg

นางสาวจีราวรรณ ตาลช่วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

e-mail: jeerawun.t@psds.tu.ac.th

untitled-98.jpg

นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายการนักศึกษา

e-mail: chalermkiat.t@psds.tu.ac.th

นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการ

นางธิดาทิพย์ สุภาวงศ์_edited.jpg

นางธิดาทิพย์ สุภาวงศ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

ดูแลการประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินการเรียนการสอน และงานวารสาร

e-mail: thidathip.s@psds.tu.ac.th

untitled-45.jpg

นายต่วนรุสดี จะนือรง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 
เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท

e-mail: tuanrusdee.c@psds.tu.ac.th

untitled-8.jpg

นายจิราวุธ สุปัญญา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และวิเทศสัมพันธ์

e-mail: jirawut.s@psds.tu.ac.th

untitled-104.jpg

นางสาวทิราวรรณ เดชชูตระกูล

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี

email: tirawan.d@psds.tu.ac.th

นักวิจัยและผู้ช่วย

บริหารและธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

170572 copy.jpg

นางสาวปิยนาถ  สรรพา

เลขานุการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

บัณฑิตอาสาสมัคร

e-mail: piyanart.s@psds.tu.ac.th

57303355_2113817515402717_35307724666264

นางสาวน้ำอ้อย อุบลบาน

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปริญญาตรี

e-mail: namoi.o@psds.tu.ac.th

untitled-30.jpg

นางสาวปัทมาวรรณ แป้นศิริ

เจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรปริญญาตรี

e-mail: patthamawan.p@psds.tu.ac.th

IMG_1687.JPG

นายเศรษฐภูมิ  บัวทอง

นักวิจั

 

e-mail: setthapoom.b@psds.tu.ac.th 

untitled-26.jpg

นางสาวสุนทรี  กอนไธสง

ผู้ช่วยนักวิจัย

 

e-mail: suntree.k@psds.tu.ac.th

IMG_1907.JPG

นางสุภากร  จิตรสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

e-mail: supakorn.j@psds.tu.ac.th

IMG_1929.JPG

นางสาววิภา  กลิ่นภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

(บัญชี)

e-mail: wipa.k@psds.tu.ac.th

untitled-12.jpg

นางสาววนัสนันท์ ดงสถาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

e-mail: wanatsanun.d@psds.tu.ac.th

IMG_5983 copy.jpg

นางสาววราภรณ์ วาสุเทพรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(งานบุคคล)

 

e-mail: waraporn.w@psds.tu.ac.th

 
 
untitled-40.jpg

นางสาวเพ็ญจันทร์ บัวซาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(งานสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ)

e-mail: penjun.b@psds.tu.ac.th

untitled-69.jpg

นางสาวอิสรีย์ ทองกอง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

e-mail: itsaree.t@psds.tu.ac.th

untitled-47.jpg

นางนัยรัตน์ ตรัสใจธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

(งานสารบรรณ)

e-mail: nairat.t@psds.tu.ac.th

40424362_2153785154880644_68903391144034

นางศุทธินี เต่าเถื่อน

พนักงานบริการ ระดับ2

 
นายไพโรจน์ สุขอร่าม_edited.jpg

นายไพโรจน์ สุขอร่าม

พนักงานบริการ ระดับ2

untitled-67.jpg

นายถนอม ราชแสง

พนักงานขับรถยนต์

และงานอาคารสถานที่