บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่ 50 เข้าเฝ้าผู้แทนพระองค์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561 เพื่อกราบลา พร้อมน้อมรับโอวาทก่อนออกปฏิบัติงานสนาม เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำคณะเข้าพบผู้แทนพระองค์ ความสำคัญตอนหนึ่งว่า ...ทุกท่านจะได้ออกไปปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นชนบท อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานเพื่อสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ...

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562