Picture edit31_edited_edited_edited
Picture edit31_edited_edited_edited

press to zoom
Picture (275 of 290)_edited_edited
Picture (275 of 290)_edited_edited

press to zoom
edit5_edited_edited
edit5_edited_edited

press to zoom
Picture edit31_edited_edited_edited
Picture edit31_edited_edited_edited

press to zoom
1/4

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม SDGs 17 ข้อ จากองค์การสหประชาชาติ

Copy of BA_PSDS - SET (59.4 × 42ซม.).png

    "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ       ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง     ของมนุษย์​ กับ​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์"

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ กับ​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ประกอบด้วย  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์​

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุข​ศาสตร์​

คณะสหเวชศาสตร์​ วิทยาลัย​พัฒน​ศาสตร์​ ป๋วย​           อึ​๊​ง​ภากรณ์​ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือทางวิชาการ​ เพื่อการเรียนรู้​ การบริการวิชาการ​ การบริการสังคม

การบริการสุขภาพ​ และการพัฒนาระบบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน​ งานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา​ งานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน​ และงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่​ 4​ ตุลาคม​ 2565​ เวลา​ 10.00​-12.00 น.​

ณ​ ห้องประชุมปรีดี​ พนมยงค์​ อาคารโดมบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์​รังสิต

ข่าวสารวิทยาลัย 

"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ"

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งรายละเอียดตามประกาศ

ปฐมนิเทศ.jpg
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา.jpg

"วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร INNOVATIVE CSR for SUSTAINABLE          DEVELOPMENT นวัตกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม             เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

เรียนรู้ สร้างสรรค์ "นวัตกรรม CSR" เพื่อความยั่งยืน

INNOVATIVE CSR คืออะไร?

สำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนจริงหรือ?

"หลักสูตร INNOVATIVE CSR for SUSTAINABLE DEVELOPMENT นวัตกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 7 พฤศจิกายน 2565

อบรม : 16-18 พฤศจิกายน 2565

สถานที่อบรม : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมัครอบรมผ่านระบบออนไลน์

: https://forms.gle/R82HwKm5ydqBF2oDA

 

309488548_1810048132678892_8133758225976870765_n.jpg
PR-innocsr.jpg
IMG_9119_edited.jpg

ปรัชญา

“สันติประชาธรรม นำสู่การพัฒนาที่เป็นธรรม และยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมแ่ละยั่งยืนของประชาคมโลก”

“Leading academic Institution of development studies for equitable and sustainable global society”

IMG_20211230_133045.jpg

สร้างผู้นำที่มีอุดมคติ

Social change agent

สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Creative Thinking

คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

Corporate Social Responsibility

สร้างคนให้มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

Social Enterprise

สร้างความพร้อมให้นิสิตและบัณฑิต ประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพื่อสังคม

Volunteer Leadership

มุ่งเน้นบัณฑิตสู่การเป็นผู้นำงานอาสาสมัคร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัย

Puey Ungphakorn School of Development Studies

132430845_1355347474815629_6243638605193

หลักสูตรการศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร 

บริการวิชาการ

จัดบริการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบการสัมมนา ประชุม อบรม การให้คำปรึกษา การประเมินผล บริการการวิจัย การจัดทำโครงการนำร่อง ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างหลากหลาย

"ชีวิตในรั้ววิทยาลัย"

Student life

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย เป็นบทความของนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ได้เขียนเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ

ติดต่อเรา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ศูนย์ประสานงาน) 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง,

เขตพระนคร, กรุงเทพฯ 10200

Tel: (+66) อยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารใหม่

Fax: (+66) 

Tel: (+66) 2613-3604  

Fax: (+66) 2613-3605

เบอร์โทรติดต่อภายใน (รังสิต 82)

งานธุรการและสารบรรณ                     

หลักสูตรปริญญาตรี                            

ฝ่ายกิจการนักศึกษา                           

หลักสูตรปริญญาตรี SC3                    6808

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต            

หลักสูตรปริญญาโท                             

งานวิจัย                                             

งานบริการวิชาการ                              

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร    

เบอร์โทรติดต่อภายใน (ท่าพระจันทร์ 81)

งานธุรการและสารบรรณ                     3604

หัวหน้างานวิชาการ                              3609

ห้องนักวิชาการศึกษา หลักสูตร ป.โท      3610

อีเมลงานส่วนกลางของวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     pr@psds.tu.ac.th

งานบุคคล                                            hr@psds.tu.ac.th

ติดต่อวิทยาลัย                                      contact@psds.tu.ac.th

  • facebook

"ต้องบ่มเพาะนักศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ เอาความรู้ที่มีมาบูรณาการ ดังนั้นจะทำงานกับเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายด้านอาสาสมัครในประเทศไทย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  เครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงเครือข่ายระดับนานาชาติ อย่างกว้างขวางขึ้น ต้องการฝันเห็นภาพเครือข่ายเหล่านั้น ให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปทำงาน เข้าไปเรียนรู้จากของจริง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูปคณบดี ใช้รูปนี้.jpg