top of page

ผู้แทน กฟผ. เข้าขอบคุณคณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. อกค. และทีมงานเป็นผู้แทน กฟผ.ได้เข้ามาขอบคุณ ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภาคีเครือข่ายผู้ให้คำแนะนำสนับสนุนการพัฒนาบ้านห้วยยาง จนทำให้ กฟผ.ได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2561

40376883_717228955294154_503712123797372
bottom of page