สืบค้นงานวิจัยเฉพาะเรื่องรุ่นอื่นๆ ได้ที่ 

 

เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) มีตั้งแต่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 43 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า รหัส 56 ขึ้นไป เท่านั้น บุคคลภายนอกติดต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) โทร. 02 564 4440 ต่อ 1046 หรืออีเมล gv.thammasat@gmail.com

ผลงานสร้างสรรค์ ติดต่อขอดูชิ้นงานได้ที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในช่วงวัน เวลา ราชการ

logo-cmudc-top.png