top of page

เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปลูกข้าว รายย่อยให้สามารถขายข้าวถึงมือผู้บริโภคได้โดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปลูกข้าวจะมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น อาทิ เครือข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายกองทุนของเกษตรกรในรูปแบบอื่น ๆ กลยุทธ์จะใช้การตลาดเพื่อสังคม (social marketing) โดยยึดหลักของการมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสาธารณะเป็นสำคัญ โปรแกรมประยุกต์ ข้าวบุญ ได้พัฒนาจากงบประมาณแผ่นดิน จึงไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร แต่เป็นโปรแกรมฯ ที่พัฒนาเพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจการเกษตร และมีอิสระในการประกอบอาชีพโดยไม่ถูกครอบงำหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่มีทุนมากกว่า 

bottom of page