top of page

ศูนย์เรียนรู้

เรียนรู้วิถีชีวิตแห่งการพึ่งพาตนเอง

ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าชม !!! 

เรามีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ

 

   - แปลงนาเพื่อทดสอบวิถีการผลิตข้าวแนวต่างๆ

   - ไบโอแก๊สระดับครอบครัว

   - อาหารปลอดภัยในบ้านหรือชุมชน

   - เตาเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้

   - บ้านดิน

ติดต่อเข้าชมได้ที่ คุณศรีสุข 089-684-6569

bottom of page