top of page

ผลงานวิจัย

 1.สังคมชนบทไทยในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร: บทสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานศึกษาของบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ชุด         

   โครงการวิจัย | นภาพร อติวานิชยพงศ์ ; กนกวรรณ ระลึก ; กนกวรรณ แซ่จัง

 2.การประเมินระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   | เอกรินทร์ ศิวิลัย ; ธิดาทิพย์ ขุนทิพย์ ; สุฑารัตน์ น้ำไหลทุ่ง

 3.ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของสำนักบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาและการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน:รายงานผลการวิจัย

   สถาบัน | ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ; สามชาย ศรีสันต์ ; อรศรี งามวิทยาพงศ์

 4.การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมกับการสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม: รายงานผลการดำเนินวิจัย | ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

 5.การเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อปัญหาสังคมไทยหลังศึกษาวิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม | ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์

 

 6.กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  | กิตติกาญจน์ หาญกุล

 7.การใช้ชีวิตร่วมกับน้ำ: การตอบสนองของผู้ประสบภัยต่อภัยพิบัติน้ำท่วม | สามชาย ศรีสันต์, หัวหน้าโครงการ ; เอกรินทร์ ศิวิลัย, นักวิจัย ; เฉลิม 

   เกียรติ ตะดวงดี, ผู้ช่วยนักวิจัย

 

bottom of page