top of page
SDGs-GlobalGoalsForSustainableDevelopmen

         เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

(Millennium Development Goals – MDGs)

จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

โดยประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals–SDGs)

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

พูดสรุปเกี่ยวกับ SDGs 17 ข้อ

bottom of page